"جلسه شورای آموزشی دانشکده" شنبه، 12 آبان 1397

"جلسه شورای آموزشی"

بیستمین جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ97/08/12 ساعت 8:30 باحضوراعضاء دردفترریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه گزارش مدیران محترم گروه پرستاری واتاق عمل درخصوص بازدید از کارورزیها وکارآموزیها ی دانشجویان در مراکز پزشکی وگزارش امورکلاسها ارائه گردید.همچنین دراین جلسه دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.