برگزاری کمیته اخلاق دانشکده پیراپزشکی چهارشنبه، 8 شهریور 1396

  

در تاریخ یکشنبه 96/6/5 کمیته اخلاق دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اعضاء کمیته و خانم حسین زاده نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه خانم دکتر صالحی مدیر محترم گروه رادیوتراپی و خانم دانشخواه مدیر محترم گروه فوریتها و خانم دکتر لاهور پور مدیر محترم گروه علوم آزمایشگاهی مواردی از کد ها و راهنما های اخلاق حرفه ای را که از منابع داخلی و خارجی تهیه کرده بودند عنوان نمودند و آقای واحدی مدیر محترم گروه هوشبری منشور حقوق بیمار را بعنوان یکی از منابع خوب جهت تعریف کد های اخلاق حرفه ای دانشجویان معرفی نمودند و بعد از بحث اعضاء کمیته مقرر شد با توجه به مشترکات فراوان کد های اخلاقی در گروه های آموزشی مختلف ابتدا چهار چوب اصلی و مشترک کد های اخلاقی دانشجویان با تاکید بر دوره کارآموزی و بر اساس منابع فوق الذکر توسط دکتر درخشان و آقای منبری معاون محترم آموزشی تهیه شوند و در اختیار مدیران گروه های آموزشی دانشکده قرار داده شوند تا کدهای اختصاصی هر گروه به آنها اضافه شوند و در جلسه بعدی که در روز چهارشنبه 8/6/96 ساعت 8 صبح در محل دانشکده برگزار خواهد شد جمع بندی نهایی انجام شود.