رهبری
بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

پروژه هایی که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

پروژه هایی که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

نمایی از بیمارستان در حال احداث کوثر سال 94

پروژه هایی که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

پروژه هایی که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

نمایی از بیمارستان در حال احداث کوثر سال 94

اخبار 22-22
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
پیوند های مفید