رهبری

ارتباطات

 
 
 
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
 کد پستی: 6618634683، تلفن: 33235445-33232441 (087)
   EMAIL: info@muk.ac.ir
 
 

 

آدرس پست الکترونیکی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی مسئولین

آدرس پست الکترونیکی

 1 آقای دکتر سیامک واحدی  ریئس دانشگاه dr.vahedi@muk.ac.ir

2

آقای سیف ا...مرادی معاون توسعه مدیریت ومنابع

moradi@muk.ac.ir

3

آقای سیدمحی الدین سجادی رییس دفترریاست ومدیرروابط عمومی

sajadi@muk.ac.ir

4

آقای دکترفرزام بیدار پورمعاون بهداشت ورییس مرکزبهداشت استان

bidarpour@muk.ac.ir

5

آقای دکترشعبان سپهر  معاون اموردانشجویی وفرهنگی

sh.sepehr@muk.ac.ir

6

آقای دکتر هومن قصری  معاون درمان

h.ghasri@muk.ac.ir

7

آقای دکتر محمد جعفر رضایی معاون آموزشی

rezaiemj@muk.ac.ir

8

آقای دکتر کامبیز حسن زاده  معاون غذاودارو

k.hasanzadeh@muk.ac.ir

9

آقای ایوب محمودی  مدیر نوسازی و تحول اداری

a.mahmodi@muk.ac.ir

10

آقای دکتر مسعودموسوی جم  مدیربرنامه ریزی ,بودجه و پایش عملکرد

m.mosavijam@muk.ac.ir

11

آقای دکتر هوشنگ پیرفلاح  معاون اجرایی معاونت بهداشتی

h.peirfalah@muk.ac.ir

12

آقای دکتر انوش آریانژاد مدیرنظارت وهماهنگی اموردرمان

a.aryayynezhad@muk.ac.ir

13

آقای بابک هدائی مدیرحراست

b.hodaie@muk.ac.ir

14

آقای دکتر جهانبخش یوسفی سرپرست  مرکزبهداشت شهرستان سنندج

j.yoosefi@muk.ac.ir

15

آقای قربانعلی اصفهانی  مدیراموردانشجویی

gh.esfahani@muk.ac.ir

16

آقای دکتر  فرزین رضاعی معاون پژوهشی و فناوری

f.razaee@muk.ac.ir

17

خانم  مستوره استوار مدیرامورمالی

m.ostovar@muk.ac.ir

18

آقای  مهندس محمد سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

s.shadman@muk.ac.ir

19

آقای دکتر بابک قطبی رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی بعثت

b.ghotbi@muk.ac.ir

20

آقای دکتر عطاء ا...حیدری رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی توحید

heydari132@muk.ac.ir

21

آقای دکتر رضا ویسانی فر  رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی قدس

r.vaesanifar@muk.ac.ir

22

آقای دکترهوشیار سایه میری  مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان

h.sayemiri@muk.ac.ir

23

آقای دکترنبی مهدویان مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار

n.mahdavian@muk.ac.ir

24

آقای   دکتر صادق ابراهیمی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه

s.ebrahimi@muk.ac.ir

25

آقای دکترکیوان فرهمندی  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

k.farahmandi@muk.ac.ir

26

آقای دکترمحمدسرکوت غوثی  مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

m.ghawsi@muk.ac.ir

27

آقای دکترحامد منصوری مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه

h.mansori@muk.ac.ir

28

آقای دکترحمیدحاجی لاری  مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره

h.hajilari@muk.ac.ir

29

آقای افشین بهمنی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد

a.bahmani@muk.ac.ir

30

آقای دکترآرام خالدیان مدیر شبکه بهداشت و درمان دهگلان

a.khaledyan@muk.ac.ir

31

آقای دکترمحمود کلاهدوزان مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی

dr.kolahduzan@muk.ac.ir

32

آقای محمودکاظمی مدیرخدمات پشتیبانی

m.kazemi@muk.ac.ir

33

آقای پرویز ذوالفقاری مدیرهسته گزینش

zolfaghary@muk.ac.ir

34

آقای مهندس مازیار قطبی مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

m.ghotbi@muk.ac.ir

35

آقای دکتر بهرام کندایی مدیرتوسعه سرمایه انسانی

b.kandaie@muk.ac.ir

36

آقای دکترسعداله اسماعیلی  رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی

s.esmaeli@muk.ac.ir

37

آقای دکترژیان خرمدل معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

khoramdel@muk.ac.ir

38

آقای دکترمهدی ذکایی مدیر سلامت خانواده ،جمعیت ،تغذیه ومدارس

m.zokaie@muk.ac.ir

39

  اقای دکتر محمد تمیمی رئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات

tamimi@muk.ac.ir

40

آقای محمد کریمی مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریها

mohammad.karimi@muk.ac.ir

41

آقای کریم جوانمردی مدیرسلامت محیط وحرفه ای

k.javanmardi@muk.ac.ir

42

خانم حدیقه فتحی زاده رئیس اداره امور حقوقی

h.fathizadah@muk.ac.ir

43

آقای محمد فتحی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

m.fathi@muk.ac.ir

44

آقای مختار یعقوبی رئیس دانشکده پیراپزشکی

m.yaghoobi@muk.ac.ir

45

آقای دکتر افشین ملکی رئیس دانشکده بهداشت

malaki@oa.muk.ac.ir

46

آقای دکتر بهرام نیکخو رئیس دانشکده پزشکی

bahram.nikkho@muk.ac.ir

47

آقای دکتر  خالد فیروزی رئیس دانشکده دندانپزشکی

dr.firozi@muk.ac.ir

48

آقای دکتر بهروز اخوان  مدیر گروه گسترش شبکه استان

dr.akhavan@muk.ac.ir