مدیریت

رئیس دانشکده

نام: افشین


نام خانوادگی: شادی

تخصص: دکترای تخصصی ارتودانتیکس

سمت: رئیس دانشکده