مدیریت

رئیس دانشکده

نام: خالد

نام خانوادگی: فیروزی

سمت: رییس دانشکده دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشکی