تماس با ما

شماره تلفنهای دانشکده دندانپزشکیشناسه پست الکترونیکی دانشکده دندانپزشکی:  dental@muk.ac.ir


شماره تلفن مستقسم مدیریت/ نمابر :  08733668921
 
 
شماره تلفن سیستم گویا : 08733668770