معاون آموزشی

  نام و نام خانوادگی

  دکتر سمیرا خواجه

  سمّت

  معاونت آموزشی

  مدرک تحصیلی

  بورد تخصصی – رادیولوژی دهان فک و صورت

  شماره تماس

  33668770-087

   

  معرفی پرسنل

  نام و نام خانوادگی

  شیوا صادق شیخی

  سمّت

  مسئول آموزش

  مدرک تحصیلی

  کارشناس پرستاری

  شماره تماس

  33668770 - 087

   
   

  معرفی پرسنل

  نام و نام خانوادگی

  مهدی مرادی

  سمّت

  کارشناس آموزش

  مدرک تحصیلی

  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  شماره تماس

  33668770 - 087

   
   

  معرفی پرسنل

  نام و نام خانوادگی

  سارا رضایی

  سمّت

  کارشناس آموزش

  مدرک تحصیلی

  کارشناس مدیریت آموزشی

  شماره تماس

  33668770 - 087