دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO) به عنوان محور آموزش در سیستم آموزشی بوده و ارتقای کیفی آموزش را بعهده دارد.

 

v       شرح وظایف و اختیارات

الف) نظارت بر اجرای فرآیندهای آموزشی گروهها :

1.        ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها و ارائه فیدبک در مورد کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی

2.        نظارت بر نحوه ارزشیابی دانشجویان (متد مناسب براساس اهداف آموزشی، روایی و پایایی آزمونها) و ارائه بازخورد به گروهها

ب) همکاری در ارزشیابی اعضاء هیأت علمی :

1.        ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی

2.        کمک در جهت اجرای ارزشیابی◦360

3.        برگزاری جلسات با گروهها و بررسی نتایج ارزیابیها و راههای رفع معایب

ج) همکاری در طرحهای پژوهش در آموزش :

1.        مشاوره در طرحهای پژوهش در آموزش

2.        کمک جهت چاپ مقالات پژوهش در آموزش در مجلات آموزش پزشکی

د) شرکت در برنامه ریزی آموزشی :

1.        نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم

2.        نظارت بر برنامه ریزی کلاسهای آموزشی همراه تاریخ و استاد مربوطه

هـ) ارتقاء توانمندی اعضاء هیأت علمی :

1.        نیازسنجی اعضاء هیأت علمی جهت بهبود کیفیت آموزش

2.        برگزاری کارگاههای آموزشی و معرفی اعضاء هیأت علمی جهت شرکت در کارگاههای EDC

v       اعضاء و رابطین EDO

·          دکتر سیروان دوستی مسئول EDO دانشکده دندانپزشکی

·          دکتر افشین شادی مسئول تحلیل آزمون دانشکده دندانپزشکی

·          دکتر سوران امینی فر مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشکده دندانپزشکی

·          خانم سروه احمدی کارشناس EDO دانشکده دندانپزشکی

v       رابطین گروههای آموزشی

·          دکتر وریشه راستین – آسیب شناسی دهان، فک و صورت

·          دکتر فرشاد مرادی ارتودانتیکس

·          دکتر مجد اندودانتیکس

·          دکتر صداقت بیماریهای دهان، فک و صورت

·          دکتر بیانی پروتزهای دندانی

·          دکتر عزیزی پریودانتیکس

·          دکتر خیاطی جراحی دهان، فک و صورت

·          دکتر شعبانی دندانپزشکی ترمیمی

·          دکتر سیده پویا مروتی دندانپزشکی کودکان

·          دکتر حدادیان دندانپزشکی رادیولوژی

·          دکتر رزاقی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

v       کمیته ها

·          دکتر سوران امینی فر – استعدادهای درخشان

·          دکتر سمیرا خواجه ارزشیابی اساتید

·          دکتر افشین شادی ارزشیابی دانشجو

·          دکتر شادی روش تدریس و استراتژی و برنامه ریزی آموزش

·          دکتر فرشاد مرادی کمیته آموزشهای مجازی

·          دکتر روژین سلیمان زاده کمیته توسعه و تحقیق در آموزش دندانپزشکی

·          دکتر                                 - کمیته کوریکولوم

 

v       اهداف و سرفصل ها + برنامه ریزی کلاسها

·          لینک دروس گروههای مختلف

v       فرمها و آئین نامه ها

v       کارگاههای برگزار شده

·          کنترل عفونت جهت مسئولین بخشها

·          تحلیل آزمون هیأت علمی