امور اداری

معرفی


 

رئیس امور اداری

نام و نام خانوادگی

جمال اسعدی

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس

087-33668770

 

 

حسابدار و امین اموال

نام و نام خانوادگی

کیوان رحیمی

مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس

087-33668770

 

 

کارپرداز 

نام و نام خانوادگی

اسعد احمدی  

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس

33668770 - 087

 

 

کارشناس تجهیزات دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی

رحیم معزی   

مدرک تحصیلی

کاردان برق

شماره تماس

33668770 - 087

 

 

انبار دار و کارشناس سمعی، بصری 

نام و نام خانوادگی

زانیار اسدی

مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت آموزشی

شماره تماس

087-33668770