امور اداری

معرفی


 

رئیس امور اداری

نام و نام خانوادگی

جمال اسعدی

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس

087-33668562

 

 

حسابدار و امین اموال

نام و نام خانوادگی

کیوان رحیمی

مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس

087-33664659

 

 

کارپرداز 

نام و نام خانوادگی

اسعد احمدی  

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس

31827537 - 087

 

 

کارشناس تجهیزات دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی

رحیم معزی   

مدرک تحصیلی

کاردان برق

شماره تماس

31827547 - 087

 

 

مسئول سایت و کارشناس سمعی، بصری 

نام و نام خانوادگی

مهرداد خالدیان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس

087-33668562