اعضاء شورای پژوهشی

اعضا

  
  

شورای پژوهشی دانشکده

نام عضو

سمت در هیئت‌

خالد فیروزی

رئیس

روژین سلیمان زاده

دبیر

مهرداد خالدیان

دبیر اجرائی

مژده زارعی

نماینده معاونت پژوهشی

افشین شادی

عضو

وریشه راستین

عضو

زهرا زندیه

عضو

هدایت محمدی

عضو

شیلان رزاقی

عضو