رهبری

اداره آموزش

مسئول اداره آموزش
جناب آقای کاوه احمدی
 
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 
ایمیل :            klklk_2010@yahoo.com
 
تلفن :                              33664658-087
 
شرح وظایف :
 
 

- نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان آموزش

هماهنگی با آموزش کل در امور کلی آموزش

انجام مکاتبات با آموزش کل(هماهنگی مربوط به برنامه سما، کارت دانشجویی، لیست حضور و غیاب، لیست نمرات و...)

 – ارسال دعوتنامه های اساتید جهت تهیه سئوالات امتحانی در زمان مقرر.

 – هماهنگی و همکاری با مدیر گروه ها و ریاست دانشکده جهت ابلاغ اساتید.

ارسال ابلاغ اساتید در شروع هر نیمسال.

انجام اقدامات لازم بر روی لیست نمرات اساتید و ارسال آن به آموزش کل.

 – درخواست نیازمندیهای آموزش از مدیر امور اداری و ریاست دانشکده.

 -  تنظیم و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آموزش(برنامه های هر ترم، ابلاغ اساتید، گواهی تدریس، دستورالعملهای آموزشی، سرفصل دروس، فرم های آموزشی و...)

تهیه آمار دانشجویان در امور مورد نیاز

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به اساتید راهنما.

انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود.

 -  گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست دانشکده.

 – تنظیم و ارسال مکاتبات مربوط به معرفی دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی با همکاری و هماهنگی مدیر گروه ها.

عضویت در شورای آموزش دانشکده.

 – تنظیم دستورجلسه و صورتجلسه شورای آموزش دانشکده.

 – جمع آوری، تنظیم و پیگیری قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس جهت ارسال به امور مالی.

 – تنظیم برنامه بازدید از کارآموزیها و شرکت در تعدادی از بازدیدها همراه با مسئول امور کارآموزی جهت نظارت.

-          نظارت و همکاری در برگزاری جلسات.

-          شرکت در جلسات آموزشی و نظارت بر انجام آن.

-          هماهنگی و همکاری کامل با معاونت دانشکده.

 - گزارش فعالیت های انجام شده به صورت ماهانه به معاونت و ریاست دانشکده