رهبری

کارکنان آموزش

 

 
 خانم پرستو کریمی           تحصیلات : کارشناسی پرستاری
خانم سهیلا لطفی فر          تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
 
 
 
 
شرح وظایف کارشناس اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

1- تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان در سه رشته پرستاری ، مامایی و اتاق عمل و ثبت اسامی آنها همراه با شماره دانشجویی در دفترهای راهنمای مربوطه

2- بایگانی نامه ها ، تأییدیه های انتخاب واحد ، کارنامه ، حذف و اضافه ی هر ترم به ترتیب در پرونده های مذکور

3- کنترل تأییدیه انتخاب واحد ، کارنامه ، حذف و اضافه به تفکیک نیمسال های مربوطه و نوشتن نمرات بصورت دستی در فرم های تهیه شده در آموزش جهت جهت کنترل واحدهای پاس شده و نشده ی هر دانشجو

4- شماره گذاری ، مهر و امضای فرم ها ، کارنامه و نامه های موجود در پرونده های دانشجویان

5- کنترل تمامی برگه های موجود در پرونده و نیز کنترل شماره گذاری و مهر و امضای این برگه ها همراه با الصاق تسویه حساب و کارت دانشجویی به هنگام فراغت از تحصیل دانشجو و در نهایت نوشتن نامه ی فراغت از تحصیل در فرم های مربوطه که از طرف آموزش کل به دانشکده ها ارسال می گردد و تایپ نامه فوق الذکر کنترل آن و ارسال این نامه به رئیسی دانشکده .

6- ثبت شماره فرآیند نامه ی مربوطه بر روی پرونده ها و ارسال پرونده های ذکر شده به دبیرخانه و دریافت رسید از دبیرخانه

7- تهیه زونکن هایی جهت بایگانی نامه ها ، تأییدیه انتخاب واحد ، کارنامه و فرم تسویه حساب دانشجویان مهمان و ثبت اسامی آنها به تفکیک رشته ، شماره ی دانشجویی ، نیمسال مربوطه و دانگاه مبدأ

8- پس از تغییر وضعیت دانشجوی مهمان به انتقال دائم باید برگه های مربوط به تحصیل ایشان از زونکن های مهمان به پرونده های آموزشی انتقال داده شود . ( مراحل تشکیل پرونده ) 

9- گرفتن کارنامه ی دانشجویان مهمان بعد از انجام تسویه حساب ، با مهر و امضای کارشناس آموزش همراه با نامه ای در این خصوص و ارسال آنها به آموزش کل

10- اعلام زمان تعیین شده از طرف آموزش کل برای انجام مراحل درخواست مهمانی یا انتقالی به دانشجویان در بردهای مربوطه .

11- تحویل دادن فرم های مربوط به مهمانی یا انتقال به دانشجویان متقاضی و جمع آوری این فرم ها همراه با مدارک پیوست ، مرتب کردن آنها و تحویل به مسئول آموزش .

12- تهیه پوشه هایی که مربوط به فرم های تهیه شده در واحد آموزش جهت سهولت در انجام کارهای آموزشی می گردد . شماره گذاری این پوشه ها و نوشتن راهنمای استفاده از آنها و در نهایت تکثیر فرم های مربوطه ی داخل پوشه ها که برای نمونه شامل : ( حذف نمره ی مردودی ، فرم معرفی به استاد ، تغییر کد دروس ، گواهی اشتغال به تحصیل ، تسویه حساب و .... )

13- و چک کردن این فرم ها که همیشه در دسترس باشند .

14- تهیه ی زونکن های مربوط به بایگانی مشخصات فردی دانشجویان به تفکیک رشته و نیمسال ورودی

15- تهیه ی زونکن هایی جهت بایگانی ثبت ریز نمرات پاس شده و نشده ی دانشجویان به تفکیک رشته و نیمسال ورودی

16- شماره گذاری ، کنترل و چک تمامی پوشه ها و زونکن های مربوط به امور آموزشی دانشجویان که در مواقع لزوم جهت دانشجویان متقاضی در دسترس باشد و نیز حفظ و نگهداری آنها در قفسه های مربوطه

17- تهیه زونکن جهت بایگانی اسامی دانشجویان همراه با شماره ی دانشجویی فارغ التحصیلان دانشکده به تفکیک نیمسال و رشته

18- تحویل برنامه های کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان از مدیران گروه و نصب آنها در بردهای مربوطه و جمع آوری این برنامه بعد از اتمام تاریخ آنها

19- همکاری در برگزاری امتحانات ترم و میان ترم با مسئول واحد امتحانات

20- انجام امور آموزشی و پیگیری این امور از قبیل : اعلام وضعیت تحصیلی ، تعداد واحد های پاس شده و مانده و یا اتمام سنوات تحصیلی و اطلاع به مسئول آموزش

21- تحویل کارنامه ترمی به اساتید مشاور در صورت درخواست آنها

22- همکاری با مسئول آموزش در تمامی موارد درخواست شده از طرف ایشان