رهبری

اعضای هیئت علمی


سرکار خانم دکتر روناک شاهویی         cv
 

مقطع تحصیلی: دکتری

 

وضعیت شغلی:  استخدام رسمی

 

رشته تحصیلی:  مامایی

 

آدرس محل کار: سنندج ،خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی

 
     شماره تلفن محل کار:33664643- 087  داخلی : 8520

 

   آدرس پست الکترونیکی: rshaho@yahoo.com

 

 سرکار خانم کژال حسامی      cv
 
 
 

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

 

وضعیت شغلی: مربی دانشکده پرستاری مامایی

 

رشته تحصیلی: مامایی( گرایش بهداشت مادر و کودک)

 

آدرس محل کار:  بلوار پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دانشکده پرستاری و مامایی سنندج، گروه مامایی

 

شماره تلفن محل کار   087-33664654: داخلی : 8412

 

آدرس پست الکترونیکی: k_hesamy53@yahoo.comسرکار خانم فرزانه ظاهری         cv
 

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

 

وضعیت شغلی: مربی دانشکده پرستاری مامایی

 

رشته تحصیلی: مامایی( گرایش بهداشت مادر و کودک)

 

آدرس محل کار:  بلوار پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دانشکده پرستاری و مامایی سنندج، گروه مامایی

 

شماره تلفن محل کار:33664658-087  داخلی  : 8413

 

آدرس پست الکترونیکی:farzanehzaheri@yahoo.com


 
 
سرکار خانم فریبا رعنایی                 cv
 

مقطع تحصیلی:کارشناس ارشد

 

وضعیت شغلی: رسمی قطعی

 

رشته تحصیلی: مامایی –گرایش بهداشت مادروکودک

 
 آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کردستان , دانشکده پرستاری ومامایی
 
 شماره تلفن محل کار: 33664658 087 داخلی :8411

Fariba_ranaie@yahoo.comآدرس پست الکترونیک: