رهبری

اعضای هیئت علمی

مدیر گروه اتاق عمل
 
 سرکار خانم سیمین نزاریان     cv
 
 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

وضعیت شغلی: عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی 

 

رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی جراحی)

 

آدرس محل کار: سنندج خیابان پاسداران پائین ترازبیمارستان قدس، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دانشکده پرستاری مامائی

 

شماره تلفن محل کار: 33664654-087     داخلی: 8423

Sara_nazarian@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی

 جناب آقای قادرصالح نژاد      cv
 
 
 


مقطع تحصیلی:  کاشناس ارشد پرستاری

 

وضعیت شغلی: عضو هیئت علمی( مربی)

 

رشته تحصیلی:  پرستاری

 

آدرس محل کار: کردستان-دانشگاه علوم پزشکی کردستان-   دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تلفن محل کار: 33664654 - 087   داخلی : 8373

 

salhngad@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکیجناب آقای دکتر جمال صیدی           cv
 

مقطع تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری

 

وضعیت شغلی: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

گروه آموزشی: اتاق عمل 

 

تلفن محل کار :33664643    داخلی : 8538

jamal.seidi@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

 

 جناب آقای مختار یعقوبی
 
 
 


جناب آقای دکتر کمال صالحی           cv
 

مقطع تحصیلی:  دکتری

 

وضعیت شغلی:  عضو هیات علمی ( استادیار )

 

رشته تحصیلی:  پرستاری

 

آدرس محل کار: کردستان-دانشگاه علوم پزشکی کردستان-   دانشکده پرستاری و مامایی 

 
شماره تلفن محل کار:08733627636

Salehi_kamal@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی