رهبری

اعضای هیئت علمی


جناب آقای دکتر محمد فتحی       cv   
 
                                                                               

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

 

وضعیت شغلی: هیئت علمی رسمی قطعی

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

 آدرس محل کار: سنندج بلوار پاسداران  پردیس دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی
 
 شماره تلفن محل کار: 33627636-087
آدرس پست الکترونیکی:fathi_sanan@yahoo.com
Mohammad.fathi@muk.ac.ir
 

سرکار خانم عهدیه پرهیزکار      cv
 
 

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

 

وضعیت شغلی: هیئت علمی رسمی- قطعی

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه 

 
 
   آدرس محل کار: سنندج- خ پاسداران – دانشگاه علوم پزشکی کردستان – دانشکده پرستاری و مامائی 
 
 شماره تلفن محل کار: 33664658 - 087  داخلی : 8371
 

Parhizkar_a@yahoo.com:  آدرس پست الکترونیکی

 

سرکار خانم نازیلا علیایی      cv    
 
 
 

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

 

وضعیت شغلی: هیئت علمی

 

رشته تحصیلی: آموزش روانپرستاری

 

آدرس محل کار: کردستان-سنندج-خیابان پاسداران دانشگاه علوم پزشکی کردستان-دانشکده پرستاری ومامائی

شماره تلفن محل کار:33664645-087   داخلی : 8525

Olyaie58@yahoo.com :آدرس پست الکترونیکی

 

جناب آقای زاهد رخزادی       cv  
 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

وضعیت شغلی: رسمی قطعی

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
 
آدرس محل کار: سنندج خ پاسداران . دانشگاه علوم پزشکی کردستان . دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تلفن محل کار: 33664645-087        داخلی : 8406
 
 
 
آدرس پست الکترونیکی:

ROKHZADIZ@YAHOO,COM


سرکار خانم شعله شامی        cv 
 
 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

وضعیت شغلی: مربی (عضوهیئت علمی)

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

 

آدرس محل کار:خیابان پاسداران- دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

شماره تلفن محل کار:33664654 - 087   داخلی : 8523
 

Shami471@yahoo.com:  آدرس پست الکترونیکی

 
 

سرکار خانم گلرخ مریدی        cv 
 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


وضعیت شغلی: عضوهیئت علمی
 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت مادر وکودک( پرستاری)


آدرس محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی سنندج


شماره تلفن محل کار: 33664657 -087   داخلی :8525

 

آدرس پست الکترونیکی :  g_moridi@yahoo.com
 
 

سرکار خانم شهناز خالدی        cv
 
 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

وضعیت شغلی: مربی

 

رشته تحصیلی:پرستاری

 
 آدرس محل کار: : سنندج- خیابان پاسداران - دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشکده پرستاری و مامایی
 شماره تلفن محل کار: 33664658 - 087  داخلی  8402
Shahnaz_khaledi@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی


جناب آقای کامبیز ذهنی           cv
 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

وضعیت شغلی: رسمی قطعی

 

رشته تحصیلی: پرستاری( گرایش بهداشت جامعه)

 
   آدرس محل کار: سنندج- دانشگاه علوم پزشکی کردستان – دانشکده پرستاری و مامایی
 
   شماره تلفن محل کار: 33664643-087   داخلی : 8406

 

Kam.zehni@yahoo.com:   آدرس پست الکترونیکی


جناب آقای دکترسینا ولیئی               cv 
 
 

  رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پرستاری 

     سمت: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان    
 
 آدرس محل کار: سنندج،خ پاسداران،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی
 
 شماره تلفن محل کار : 33664657 087 داخلی : 8373      
آدرس پست الکترونیکیValiee@muk.ac.irValiai@razi.tums.ac.ir

جناب آقای محمد ایرج باقری ساوه             cv
 
 مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
 
 وضعیت شغلی: عضوهیئت علمی(مربی)
 
 رشته تحصیلی: آموزش پرستاری(گرایش داخلی- جراحی)
 
آدرس محل کار:سنندج-خیابان پاسداران-دانشگاه علوم پزشکی کردستان-دانشکده پرستاری مامائی
 
شماره تلفن محل کار: 33664654 -087 داخلی : 8538

Bagheri57571@gmail.com  آدرس پست الکترونیکی:  


جناب آقای دکتر رضا قانعی قشلاق      cv                                        

 

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

 

وضعیت شغلی: هیئت علمی متعهد خدمت

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

 

آدرس محل کار: سنندج بلوار پاسداران پردیس دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن محل کار: 33664660-087

 

آدرس پست الکترونیکی: Rezaghanei30@yahoo.com; Ghanei@muk.ac.ir