سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

کارگاه آموزش دانشجویان

 

برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال دوم 92-91

 

نام رشته

ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

مامایی

4

حاکمیت بالینی

3/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

مامایی

8

احیاء نوزادان

23 و 24/11/91

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

احیاء بزرگسالان

8و9/12/91

8 الی 12

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

تریاژ

16/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

4

حاکمیت بالینی

28/1/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

مانا

7/12/91

8 الی 12

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

احیاء بزرگسالان

26و27/1/91

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

بهداشت جامعه نگر

20/3/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

تریاژ

24/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

امداد

16/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

آتش نشانی

2/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

4

حاکمیت بالینی

9/2/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

 

 

برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال دوم 93-92

 

نام رشته

ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

اتاق عمل

4

حاکمیت بالینی

30/11/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

تریاژ

7/12/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

مامایی

4

حاکمیت بالینی

14/12/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

آتش نشانی

20/12/92

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

امداد وکمک های اولیه

27/1/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

مانا

31/1/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

تریاژ

10/2/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

احیا بزرگسالان

16و17/2/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

4

حاکمیت بالینی

3/3/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

احیاءبزرگسالان

2و3/4/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

بهداشت جامعه

8/4/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده


 

برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال اول 94-93 دانشکده پرستاری و مامایی

 

رشته و ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

هشتم پرستاری

بهداشت جامعه

29/6/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم پرستاری

آتش نشانی

28/7/93

8الی

15

سالن اجتماعات دانشکده

هشتم پرستاری

مانا

5/8/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

چهارم پرستاری

حاکمیت بالینی

18/8/93

8 الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم پرستاری

تریاژ

24/8/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم اتاق عمل

تزریقات

27/8/93

8الی12

 

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم مامایی

زایمان فیزیولوژیک

18و19/9/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم پرستاری

امدادو کمک های اولیه

23/9/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هشتم پرستاری

احیاء بزرگسالان

8و9/10/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده

هفتم مامایی

احیاء نوزادان

20و21/10/93

8الی13

سالن اجتماعات دانشکده


 

برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال دوم94-93

 

نام رشته

ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

اتاق عمل

8

احیا بزرگسالان

12و13/12/93

12-8

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

تریاژ

26/1/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

4

حاکمیت بالینی

29/11/93

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

مامائی

8

تریاژ

30/2/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

مامایی

3

زایمان فیزیولوژیک

5و6/3/94

8 الی 13

کلاس 109

مامایی

4

حاکمیت بالینی

9/12/93

 

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

2

مهارتهای ارتباطی

7/2/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

2

عفونتهای بیمارستانی

9و8/2/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

1

مهارتهای ارتباطی

16/2/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

آتش نشانی

21/2/94

8 الی

17-15

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

امداد وکمک های اولیه

24/1/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

تریاژ

24/3/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

مانا

19/12/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

احیا بزرگسالان

4و5/3/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

بهداشت جامعه

3/4/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

4

حاکمیت بالینی

6/12/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده


برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال دوم94-93

 

نام رشته

ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

اتاق عمل

4

حاکمیت بالینی

29/11/93

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

4

حاکمیت بالینی

6/12/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

مامایی

4

حاکمیت بالینی

9/12/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

احیا بزرگسالان

12و13/12/93

12-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

مانا

19/12/93

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

امداد وکمک های اولیه

24/1/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

اتاق عمل

8

تریاژ

26/1/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

2

مهارت های ارتباطی

8/2/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

2

عفونت های بیمارستانی

9.10/2/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

1

مهارت های ارتباطی

17/2/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

آتش نشانی

21/2/94

8 الی

17-15

سالن اجتماعات دانشکده

مامائی

8

تریاژ

30/2/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

احیا بزرگسالان

4و5/3/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

مامایی

3

زایمان فیزیولوژیک

5و6/3/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

7

تریاژ

24/3/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

پرستاری

8

بهداشت جامعه

6/4/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده
برنامه کارگاه های دانشجویی در نیمسال اول95-94

 

نام رشته

ترم

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

محل

1

پرستاری

8

بهداشت جامعه

28/6/94

12-8

سالن اجتماعات دانشکده

2

مامایی

5

کودک سالم

28/7/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

3

پرستاری

8

مانا

22/7/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

4

پرستاری

1

مهارتهای ارتباطی

29/7/94

13-8

سالن اجتماعات دانشکده

5

مامایی

2

فوریتها

3/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

6

پرستاری

3

ایمنی مددجو و بیمار

5/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

7

پرستاری

7

تریاژ

10/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

8

اتاق عمل

7

تزریقات

11/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

9

پرستاری

4

حاکمیت بالینی

12/8/94

 

 

10

پرستاری

7

آتش نشانی

25/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

11

پرستاری

2

کنترل عفونتهای بیمارستانی

26و27/8/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

12

مامایی

3

زایمان فیزیولوژیک

1/9/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

13

مامایی

5

مانا

3/9/94

8 الی 13

کلاس 109

14

پرستاری

8

احیا بزرگسالان

2و3/9/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

15

مامایی

3

کاهش درد

22/9/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

16

مامایی

7

احیا نوزاد

24/9/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

17

پرستاری

7

امداد و کمک های اولیه

29/9/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

18

مامایی

7

زایمان فیزیولوژیک

1/10/94

8 الی 13

سالن اجتماعات دانشکده

 
   
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS