رهبری

شورای پژوهشی

 
به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی، شورای پژوهشی در دانشکده تشکیل می شود.
 
 

اسامی همکاران شرکت کننده در شورای پژوهشی دانشکده  در سال 1394

محمد فتحی رئیس دانشکده

دکتر روناک شاهوی- معاون پژوهشی دانشکده

ماریا مریم کلهر- معاون آموزشی دانشکده

دکتر سینا ولیئی- گروه پرستاری

قادر صالح نژاد- گروه اتاق عمل

لیلا هاشمی نسب گروه مامایی

دکتر فریبا ابتکار- گروه مامایی

عهدیه پرهیزکار گروه پرستاری

گلرخ مریدی-گروه پرستاری

شهناز خالدی گروه پرستاری