رهبری

طرحهای پژوهشی

معرفی

طرح های تحقیقاتی مصوب سال 1391

 

ردیف

عنوا ن

نام مجری

هزینه طرح(ریال)

1

عوامل مرتبط با موفقیت اینداکشن در بیمارستان بعثت سنندج

روناک شاهوئی

15/100/000

2

بررسی علل مجوزهای سقط جنین صادر شده در مراکز بهداشتی ،درمانی

کژال حسامی

10/000/000

3

بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین و هماتوکریت با پره اکلا مپی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهرستان سنندج

عهدیه پرهیزکار

12/000/000

4

بررسی ارتباط نوع زایمان (طبیعی-سزارین ) با عملکرد جنسی زنان شش ماه و یکسال بعد از زایمان

فرزانه ظاهری

17/000/000

5

بررسی ارتباط بین حجم کاری و شرایط محیط کار پرستاران با ایمنی بیماران بستری در بخش های مرکز پزشکی توحید و بعثت شهر سنندج در سال91

نسرین علیرمائی

12000/000

6

طراحی الگوی آموزشی به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان در مادران

آرزو فلاحی

20/000/000

7

بررسی وضعیت واکسیناسیون و ایمنی نسبت به هپاتیتB در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کامبیز ذهنی

10/996/000

8

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاههای سطح شهر در مقابل بلایای طبیعی در سال 1391

اعظم نادری

15/300/000

9

بررسی ارتباط افسردگی دوره بارداری با وزن کم تولد

رضا قانعی

12/000/000

10

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی پس از زایمان با روش زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهرستان سنندج

فرزانه ظاهری

17/500/000

 


طرح های تحقیقاتی مصوب سال1392

 

ردیف

عنوا ن

نام مجری

هزینه طرح (ریال)

1

بررسی موانع اجرائی فرایند پرستاری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 91

فراست اردلان

16/000/000

2

تببین فرآیند مدیریت خطائی دانشجویان پرستاری در بالین یک مطالعه کیفی

سینا ولیئی

 

3

بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن و تهوع و استفراغ بیماران بستری در بخش ریکاوری

مختار یعقوبی

 

4

مقایسه افسردگی پس از زایمان درپدران و مادران سقزی در سال 1392

رضا قانعی

15/000/000

5

بررسی ارتباط بین حاملگی ناخواسته با شاخص های رشد شیرخواران در مراکز بهداشتی ، درمانی شهرستان سنندج در سال 1392

عهدیه پرهیزکار

16/000/000

6

بررسی رابطه رضایتمندی زناشوئی و سلامت روان زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سطح شهرستان سنندج

نازیلا علیایی

11/000/000

7

بررسی رابطه سلامت روانی با عملکرد خانواده در کارکنان شاغل در پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مارلین اردلان

11/000/000

8

تاثیر ترسیم نقاشی بر اضطراب کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان بعثت شهرستان سنندج در سال 1392

ندا شیخ ذکریایی

12/240/000

9

بررسی واکنش پرستاران در برابر خطاهای پرستاری و عوامل مرتبط با آن در اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1392

لادن طیفوری

11/500/000

10

بررسی انتخاب روش زایمان طبیعی توسط زنان نولی پاردرسه ماهه آخر بارداری با مدل موازنه تصمیم گیری در شهر سنندج

شهناز حاجی صحنه

10/160/000


 

طرح های تحقیقاتی مصوب سال1393

 

ردیف

عنوا ن

نام مجری

هزینه طرح  (ریال)

1

بررسی تاثیر ماساژ پرینه در دوران حاملگی بر آسیبهای پرینه حین زایمان و درد بعد از زایمان در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج

روناک شاهوئی

15/150/000

2

بررسی تاثیر اجرای مراقبت های خانواده محور بر رضایت معنوی خانواده بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان بعثت سنندج در سال 1393

فواد رحیمی

20000/000

3

بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی و عوامل ارتباط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی ، درمانی توحید سنندج 1393

سلام وطن دوست

19000/000

4

بررسی عوامل خطر ابتلا به پوکی استخوان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی

کامبیز ذهنی

40/850/000

5

تجارب پرستاران در مراجعه به چالش اخلاقی در مراقبت از بیماران کمایی یک مطالعه پدیدار شناسی

نسرین علیرمائی

200000/000

6

بررسی تاثیر زنجبیل قبل از جراحی بر تهوع استفراغ و درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی سال 93

سیمین نزاریان

20/000/000

7

بررسی تاثیر اعتیاد بر اینترنت بر میزان مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی سنندج

شهناز خالدی

20/000/000


طرح های تحقیقاتی مصوب سال1394

 

ردیف

عنوا ن

نام مجری

هزینه طرح (ریال)

1

بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر تغذیه انحصاری با شیر مادر

لیلا هاشمی نسب

29/960/000

2

تبیین تجربه وا لدین از ابتلاء کودک به سرطان

گلرخ مریدی

29/500/000

3

بررسی میزان تضاد شغلی و راهکارهای مدیریت آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فراست اردلان

23000/000

4

بررسی همبستگی سلامت معنوی و امید در بیماران تحت شیمی درمانی

محمد فتحی

30/000/000

5

تعیین فرایند و طراحی الگوی ارتقاء قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی در مراقبت از بیماران کمایی ، یک مطالعه گراند و تئوری

جمال صیدی

30/000/000

6

بررسی مقایسه ای مدت زمان حفظ کیسه شن و تغییر وضعیت بدن بر عوارض آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان توحید سنندج 1394

سینا ولیئ

25/690/000

7

تجربه زنان کرد از خشونت خانگی یک مطالعه کیفی

کژال حسامی

25/000/000

8

بررسی تاثیر مراقبت های پرستاری برنامه ریزی شده برای رفع احتباس ادراری بیماران پس از آنژیو گرافی قلبی در سال 1394

ایرج باقری

29/150/000

9

تعیین نیازهای زنان در مدیریت پوکی استخوان

آرزو فلاحی

25/000/000

10

بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر خودکار آمدی بیماران دارای تراکئوستومی

سلام وطن دوست

29/000/000

11

بررسی ارتباط بین خشونت خانگی با پیامدهای حاملگی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهرستان سنندج در سال 1394

عهدیه پرهیزکار

30/000/000

12

بررسی تاثیر برنامه مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر میزان بروز و شدت دلیر یوم در بیماران بخش مراقبت های ویژه

جمال صیدی

62/440/000

13

بررسی موانع ارتباطی پرستار بیمار در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در سال1394

فراست اردلان

21/200/000

14

بررسی میزان مرگ و میر پری ناتال مرتبط با آن در مرکز پزشکی بعثت سنندج طی سالهای 92الی 94

فریبا رعنائی

30/000/000

15

بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

حسین فیضی

24/500/000

16

بررسی میزان درد و ارتباط آن با خود کارآمدی در بیماران پس از جراحی ارتوپدی در سال 1395

روناک وکیلی

30/000/000