رهبری

انجمن علمی

"جلسه علمی دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی"

جلسه انجمن علمی دانشجویی پرستاری مامایی درمورخه 97/09/06دردفترریاست محترم دانشکده باحضور اعضاء ،دبیران دانشجویی ونمایندگان دانشجویی تشکیل گردید. دراین جلسه پیرامون فعالیت انجمن های فعال دردانشکده بحث وتبادل نظر به عمل آمد.