سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

فرم های پایان نامه

 
 
 
 
 

 فرم های تحصیلات تکمیلی جهت پرپوزال وپایان نامه

عنوان فرم

ترتیب فرمها

انتخاب استاد راهنما

1

انتخاب عنوان

 2A : فرم تعیین عنوان

2B : فرم خلاصه روش کار

2

فرم تأییدیه طرح پیشنهادی پایان نامه توسط استاد محترم مشاور علمی

3

فرم تأییدیه طرح پیشنهادی پایان نامه توسط استاد محترم مشاور آماری

4

فرم تأییدیه طرح پیشنهادی پایان نامه توسط همکار محترم پژوهشی

5

 6A : فرم تأییدیه طرح پیشنهادی پایان نامه توسط استاد محترم ناظر 

6B : اصلاحات پیشنهادی دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد 

6

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه توسط استاد راهنما از تحصیلات تکمیلی

7

A 8 :صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه

B 8 : پیوست صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه

8

فرم کلی رضایت آگاهانه

9

فرم گزارش سه ماهه

10

فرم تأیید مشاور علمی جهت جلسه پیش دفاع

11

فرم تأیید مشاور آماری جهت جلسه پیش دفاع

12

13A : فرم تأیید استاد ناظر جهت جلسه پیش دفاع 

13B : فرم اصلاحات پیشنهادی جلسه پیش دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

13

فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع

14

15A : فرم صورتجلسه پیش دفاع پایان نامه

15B : پیشنهاد اصلاحات پیوست صورتجلسه

15

فرم تأیید مشاور علمی جهت جلسه دفاع از پایان نامه

16

فرم تأیید مشاور آماری جهت جلسه دفاع از پایان نامه

17

18A  :  فرم تأیید استاد ناظر جهت جلسه دفاع از پایان نامه

 

18

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

19

مجوز دفاع دانشجو

20

21A : صورتجلسه دفاع از پایان نامه 

21B: پیوست صورتجلسه دفاع از پایان نامه

21

ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

22

صورتجلسه هیئت داوران

23

آئین نامه مالکیت معنوی

24

آئین نامه چاپ پایان نامه

25

 مجوز صحافی پایان نامه
26

 دستور العمل و نحوه نگارش پایان نامه

 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS