رهبری

جلسات دفاع


جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشـد دانشکده پرستاری و مامایی


 
 جلسات دفاعیه اردیبهشت ماه 1398
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

مکان

98/02/17

12

سمکو محمدزاده

ارشد پرستاری داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال

کلاس

105

98/02/31

12

امید شریفی

ارشد پرستاری داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال

کلاس

105

جلسات دفاعیه اسفند ماه 1397

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

97/12/01

12

فریبا عسکری

ارشد ویژه

دفاع از پورپوزال

کلاس 105

97/12/08

12:30

مهسا فداکار

ارشد مامایی

دفاع از پورپوزال

کلاس 105

97/12/15

12

نیشتمان آهنی

ارشد ویژه

 دفاع نهایی "بررسی تاثیر رایحه ی بهار نارنج بر میزان اضطراب تجربه شده حین تصویربرداری میدان مغناطیسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستنان امام خمینی (ره) شهرستان سقز در سال 1396"

 

کلاس 105

 97/12/18
  12 بشرا ابراهیمی ارشد داخلی جراحی دفاع از پورپوزال  کلاس 105
 97/12/19 12 سمیرا صالحی ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی : " بررسی تأثیر کپسول خوراکی سمبل الطیب بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج در سال 1397 " کلاس 105
 97/12/21
 12 سروه رضایی ارشد داخلی جراحی
 دفاع از پورپوزال  کلاس 105
 97/12/22
 12
 سمکو محمد زاده
 ارشد داخلی جراحی
 دفاع از پورپوزال  کلاس 105

 

جلسات دفاعیه بهمن ماه 1397

 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

1397/11/14

12

فرزاد رحیمی

ارشد داخلی جراحی

دفاع نهایی "بررسی تأثیر محرک های صوتی خوشا یند بر شاخص های همودینامیک،میزان بیقراری وسطح هوشیاری دربیماران کمایی بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهدای کرمانشاه سال 1396"

کلاس 105

1397/11/15

8

غزاله محمدی

ارشد داخلی جراحی

دفاع نهایی" بررسی تأ ثیر یوگا بر شدت سندروم پاهای بیقرار دربیماران دیابتی نوع دو، مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان توحید سنندج سال 1396"

کلاس 105

1397/11/16

10

صبری زارعی

ارشد مراقبت ویژه

دفاع از پورپوزال

کلاس 105

1397/11/23

12

شهلا قادر بستی

ارشد مامایی

دفاع ازپورپوزال

کلاس 105

1397/11/24

9

منا نعمتی

ارشد داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال

کلاس 105

 1397/11/24 3:30 شادی عذیری  ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی " بررسی تأ ثیر بکارگیری مدل خود مدیریتی پنج آ برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج 1396" کلاس 105

1397/11/26

10:30

زینب آزا دیان

ارشد مامایی

دفاع نهایی" بررسی مقایسه ای تأ ثیر دوروش سخنرانی ودرمان شناختی – رفتاری با رویکرد مشاوره ای بر میزان اضطراب زنان باردار پر خطر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1397"

کلاس 105

 1397/11/29 12 سوما بهمنی ارشد مامایی دفاع نهایی "بررسی مقایسه ای تأ ثیر کپسول واژینال گل مغربی ومیزوپروستول برمیزان رسیدگی سرویکس خانم های نخست زای پس از موعد بستری دربخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج 1396" کلاس 105

1397/11/30

12

یوسف سجادی

ارشد داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال

کلاس 105


جلسات دفاعیه دی ماه 1397

 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

 
موضوع

 

 

 

مکان

1397/10/03

11:30

 تریفه مهری

ارشد مامایی

(پروپوزال)

کلاس

105

 97/10/04 11:30 شیوا رادفر ارشد مامایی ( دفاع نهایی ) " بررسی مقایسه ای تأثیر مصرف کپسول بابونه و کپسول بومادران بر شدت قاعدگی دردناک اولیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 "
 کلاس105
 

1397/10/08

12

 آرزو رضایی

ارشد مامایی

(پروپوزال )

کلاس

105

 97/10/10 9 آرمان صولی مراقبت های ویژه ( پروپوزال )   کلاس 105

1397/10/10

12

 راحیل قلی پور

ارشد مامایی

( دفاع پایان نامه) "بررسی کیفیت مراقبت های ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات بااستفاده از الگوی سروکوال درمراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1396 "

کلاس

105

 97/10/16
 11:30 روژین بهمنی پرستاری داخلی - جراحی ( پروپوزال ) 
 کلاس105
 97/10/1711:30
 شب بو محمدی پرستاری  ویژه ( پروپوزال )   کلاس105
 97/10/18 11:30
صبری زارعیپرستاری  ویژهپورپوزال کلاس 105
97/10/19
 
11:30
بهاره نوری منفرد
ارشد مامایی
 پورپوزال کلاس 105
 97/10/2211:30
 صدیقه چراغی پرستاری داخلی جراحی پورپوزال  کلاس 105
 97/10/2410
 شعله حیدری پرستاری داخلی جراحیبررسی میزان توانمندی کارکنان پرستاری بر اساس طرح ملی اعتبار بخشی از دیدگاه مدیران پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397
 سالن اجتماعات
جلسات دفاعیه آذر ماه 1397
 
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

شنبه 

97/09/10

12

خانم رویاکریمه

ارشد مامایی

( پایان نامه )بررسی سلامت روان وارتباط آن با تاب آوری درماماهای شاغل دراستان کردستان درسال 1396

کلاس 

105

یکشنبه 

97/09/11

11:30

آقای رزگار عبدی

ارشد پرستاری داخلی جراحی

( پورپوزال)

کلاس 

105

دوشنبه 

97/09/12

12

خانم سوما ذکریایی

ارشد مامایی

( پایان نامه )بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب ازطریق پوست بردردپس از اپی زیاتومی درزنان نخست زای بستری دربخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت

کلاس 

105

سه شنبه 

97/09/13

11:30

خانم زهرا رشیدی

ارشد پرستاری داخلی جراحی

( پایان نامه) بررسی تأ ثیر تغذیه زودرس دهانی برمیزان درد پس از سزارین دربیماران بستری بیمارستان امام خمینی دیواندره 1395

کلاس 

105

 سه شنبه 97/03/20   11:30آقای ادریس خضری 
ارشد پرستاری داخلی جراحی 
(پایان نامه) بررسی تأ ثیر مدل مراقبت معنوی حمایت محور تعدیل شده برمیزان امید وآرامش درزنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز پزشکی توحید شهرستان سنندج درسال 1397 " 
 کلاس 105

 جلسات دفاعیه آبان ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

سه شنبه 97/08/15

11:30

آقای کمال زند کریمی

مراقبتهای ویژه

(پورپوزال)

کلاس 105

 چهارشنبه 97/08/23 11:30 
خانم شادی سهرابی 
مراقبتهای ویژه 
(پورپوزال) کلاس 105
 چهارشنبه 97/08/30 11:30 خانم روژین خاطری  داخلی جراحی  (پورپوزال) کلاس 105

 
جلسات دفاعیه مهر ماه 1397
 

مکان

موضوع

رشته

نام دانشجو

ساعت

تاریخ

کلاس 105

"مقایسه تأ ثیر پمادهای آلوئه ورا ونیتروگلیسرین برفلبیت ناشی از وریدهای محیطی دربیماران بستری دربخش های داخلی بیمارستان کوثر سنندج سال 1397"

داخلی جراحی

خانم سمیرا محمدیان

11:30

97/07/30

 
جلسات دفاعیه شهریور ماه1397  
 
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال/پایان نامه

مکان

 

شنبه 9706/30


 11:30

 
آرام نزاکتی

 
داخلی جراحی

(پایان نامه)بررسی بروز شدت یبوست درسه روش ماساژ شکم ،جویدن آدامس بدون قند وروش ترکیبی دربیماران تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی

برگزار گردید

 
سه شنبه 97/06/27


 9:30

 
مهین حسامی

 
داخلی جراحی

(پایان نامه) بررسی تأ ثیر رفلکسولوژی بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری دربیمارستان توحید سنندج سال1395

 
برگزار گردید

 
 جلسات دفاعیه تیر ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پورپوزال/پایان نامه

مکان

شنبه 97/04/02

11:30

خانم

اسرین کاظمی

ارشد مامایی

( پورپوزال)

برگزار شد

چهارشنبه 9704/06

11:30

خانم

هایده رضایی

ارشد  داخلی جراحی

( پورپوزال)

برگزارشد

چهارشنبه 97/04/06
3:15 خانم نسرین جعفری ارشد  داخلی جراحی  (پایان نامه)تأ ثیر آموزش مبتنی بر شواهد بررفتارهای خود مراقبتی دربیماران نارسایی احتقانی قلبی : یک مطالعه کارآزمایی بالینی " برگزار شد

سه شنبه 97/04/12

11:30

خانم

 مهسا صدفی

ارشد  داخلی جراحی

( پورپوزال)

برگزار شد


 جلسات دفاعیه خرداد ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال / پایان نامه

مکان

چهارشنبه 97/03/23

11:30

آقای سید طالب رحمتیان

داخلی جراحی

(پورپوزال)

برگزار شد

 سه شنبه 97/03/29

11:30

 خانم

سمیه زمانی فر

 داخلی جراحی

بررسی تأ ثیرموسیقی ورایحه درمانی با بابونه اسطوخودوس بر میزان خستگی واضطراب پرستاران شاغل دربیمارستان بعثت سنندج درسال 1397

برگزار شد


جلسات دفاعیه اردیبهشت ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال / پایان نامه

مکان

 
97/02/09
 11:30 سارا قادر زینل
ارشد داخلی جراحی
(پورپوزال) 
 برگزار شد
 
97/02/26
 11:30 فرزام بوستانچی ارشد داخلی جراحی (پورپوزال) برگزار شد