رهبری

جلسات دفاع


جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشـد دانشکده پرستاری و مامایی

جلسات دفاعیه اسفند ماه 1397

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

97/12/01

12

فریبا عسکری

ارشد ویژه

دفاع از پورپوزال " بررسی تأ ثیر کپسول زعفران برروی اضطراب بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونی دربیمارستان توحید سنندج "

کلاس 105

97/12/08

12:30

مهسا فداکار

ارشد مامایی

دفاع از پورپوزال" بررسی مقایسه ای تأ ثیر آموزش فردی وگروهی مهارت های جنسی برعزت نفس ورضایت جنسی زنان درمرکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1397 "

کلاس 105

97/12/15

12

نیشتمان آهنی

ارشد ویژه

 دفاع نهایی "بررسی تاثیر رایحه ی بهار نارنج بر میزان اضطراب تجربه شده حین تصویربرداری میدان مغناطیسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستنان امام خمینی (ره) شهرستان سقز در سال 1396"

 

کلاس 105

 97/12/18
  12 بشرا ابراهیمی ارشد داخلی جراحی دفاع از پورپوزال" بررسی میزان تضاد کار - خانواده ورابطه آن با حمایت سازمانی درک شده درپرستاران شاغل دربیمارستانهای آموزشی سنندج درسال 1398 " کلاس 105
 97/12/19 12 سمیرا صالحی ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی : " بررسی تأثیر کپسول خوراکی سمبل الطیب بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج در سال 1397 " کلاس 105
 97/12/21
 12 سروه رضایی ارشد داخلی جراحی
 دفاع از پورپوزال " بررسی تأ ثیر شبیه سازی مبتنی بر مباحثه برصلاحیت دادن دارو در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان " کلاس 105
 97/12/22
 12
 سمکو محمد زاده
 ارشد داخلی جراحی
 دفاع از پورپوزال " بررسی تأ ثیر مدل مراقبت مشارکتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده وسلامت وخود کارامدی دربیماران نارسایی قلبی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان سقز درسال 1397"  کلاس 105

 

جلسات دفاعیه بهمن ماه 1397

 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

1397/11/14

12

فرزاد رحیمی

ارشد داخلی جراحی

دفاع نهایی "بررسی تأثیر محرک های صوتی خوشا یند بر شاخص های همودینامیک،میزان بیقراری وسطح هوشیاری دربیماران کمایی بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهدای کرمانشاه سال 1396"

کلاس 105

1397/11/15

8

غزاله محمدی

ارشد داخلی جراحی

دفاع نهایی" بررسی تأ ثیر یوگا بر شدت سندروم پاهای بیقرار دربیماران دیابتی نوع دو، مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان توحید سنندج سال 1396"

کلاس 105

1397/11/16

10

صبری زارعی

ارشد مراقبت ویژه

دفاع از پورپوزال"بررسی میزان اضطراب ،استرس ،افسردگی دربیماران داوطلب جراحی وارتباط آن با عوارض حاد بعد از عمل دربیمارستان کوثر سنندج درسال 1397"

کلاس 105

1397/11/23

12

شهلا قادر بستی

ارشد مامایی

دفاع ازپورپوزال" مقایسه اثر کرم حاوی عسل با کرم حاوی روغن زیتون بربهبودی زخم اپی زیا تومی درزنان نخست زای بیمارستان بعثت سنندج درسال 1397"

کلاس 105

1397/11/24

9

منا نعمتی

ارشد داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال"بررسی تأ ثیر به کارگیری " راهنمای گزارش شیفت " بر کیفیت تحویل بیمار بین پرستاران در بخش های داخلی بیمارستان توحید سنندج در سال 1398"

کلاس 105

 1397/11/24 3:30 شادی عذیری  ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی " بررسی تأ ثیر بکارگیری مدل خود مدیریتی پنج آ برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج 1396" کلاس 105

1397/11/26

10:30

زینب آزا دیان

ارشد مامایی

دفاع نهایی" بررسی مقایسه ای تأ ثیر دوروش سخنرانی ودرمان شناختی – رفتاری با رویکرد مشاوره ای بر میزان اضطراب زنان باردار پر خطر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1397"

کلاس 105

 1397/11/29 12 سوما بهمنی ارشد مامایی دفاع نهایی "بررسی مقایسه ای تأ ثیر کپسول واژینال گل مغربی ومیزوپروستول برمیزان رسیدگی سرویکس خانم های نخست زای پس از موعد بستری دربخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج 1396" کلاس 105

1397/11/30

12

یوسف سجادی

ارشد داخلی جراحی

دفاع از پورپوزال " بررسی کیفیت قضاوت بالینی پرستاران وارتباط ان با به کارگیری وتلفیق شواهد درمراکز آموزشی ودرمانی استان کردستان درسال 1397"

کلاس 105


جلسات دفاعیه دی ماه 1397

 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

 
موضوع

 

 

 

مکان

1397/10/03

11:30

 تریفه مهری

ارشد مامایی

(پروپوزال) " بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی پشت برمیزان اضطراب وشاخص های فیزیولوژیک مادران مبتلا به دیابت بستری دربخش مادران پر خطر بیمارستان بعثت سنندج سال 1397"

کلاس

105

 97/10/04 11:30 شیوا رادفر ارشد مامایی ( دفاع نهایی ) " بررسی مقایسه ای تأثیر مصرف کپسول بابونه و کپسول بومادران بر شدت قاعدگی دردناک اولیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 "
 کلاس105
 

1397/10/08

12

 آرزو رضایی

ارشد مامایی

(پروپوزال ) " بررسی میزان تکریم وعوامل مرتبط با آن از دیدگاه مادران بستری دربخش بعد از زایمان دربیمارستان بعثت شهر سنندج سال 1397 "

کلاس

105

 97/10/10 9 آرمان صولی مراقبت های ویژه ( پروپوزال ) " بررسی دانش ، نگرش و عملکرد بالینی اعضای تیم احیاء و کمیته اخلاق بیمارستانی در خصوص دستور عدم احیاء ( DNR ) در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 "  کلاس 105

1397/10/10

12

 راحیل قلی پور

ارشد مامایی

( دفاع پایان نامه) "بررسی کیفیت مراقبت های ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات بااستفاده از الگوی سروکوال درمراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1396 "

کلاس

105

 97/10/16
 11:30 روژین بهمنی پرستاری داخلی - جراحی ( پروپوزال ) " ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس بر اساس سروکوال در بیمارستان های آموزشی درمانی سنندج سال 1397 " کلاس105
 97/10/1711:30
 شب بو محمدی پرستاری  ویژه ( پروپوزال ) " بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی چالش های ترک سیگار در بیماران قلبی عروقی "  کلاس105
 97/10/18 11:30
صبری زارعیپرستاری  ویژهپورپوزال " بررسی میزان استرس- اضطراب-افسردگی در بیماران داوطلب جراحی و ارتباط آن با عوامل موثر در بیمارستان های آموزشی شهر سنندج در سال 1397"کلاس 105
97/10/19
 
11:30
بهاره نوری منفرد
ارشد مامایی
 پورپوزال " بررسی مقایسه تا ثیر اسانس مریم گلی برمیزان درد زایمان درد وروش ماساژ درمانی درزنان نخست زای بستری دربخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج درسال  1397"کلاس 105
 97/10/2211:30
 صدیقه چراغی پرستاری داخلی جراحی پورپوزال " بررسی تأ ثیرمشاوره خانواده محور ترک دخانیات برمیزان مصرف دخانیات خانواده وبهبود عملکرد تنفسی کودکان مبتلا به بیماری های تنفسی آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان بعثت سنندج درسال 1397" کلاس 105
 97/10/2410
 شعله حیدری پرستاری داخلی جراحیبررسی میزان توانمندی کارکنان پرستاری بر اساس طرح ملی اعتبار بخشی از دیدگاه مدیران پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397
 سالن اجتماعات
جلسات دفاعیه آذر ماه 1397
 
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

شنبه 

97/09/10

12

خانم رویاکریمه

ارشد مامایی

( پایان نامه )بررسی سلامت روان وارتباط آن با تاب آوری درماماهای شاغل دراستان کردستان درسال 1396

کلاس 

105

یکشنبه 

97/09/11

11:30

آقای رزگار عبدی

ارشد پرستاری داخلی جراحی

( پورپوزال)" بررسی تأ ثیر ماساژ دست برمیزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوپلاستی بیمارستان توحید سنندج درسال 1397

کلاس 

105

دوشنبه 

97/09/12

12

خانم سوما ذکریایی

ارشد مامایی

( پایان نامه )بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب ازطریق پوست بردردپس از اپی زیاتومی درزنان نخست زای بستری دربخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت

کلاس 

105

سه شنبه 

97/09/13

11:30

خانم زهرا رشیدی

ارشد پرستاری داخلی جراحی

( پایان نامه) بررسی تأ ثیر تغذیه زودرس دهانی برمیزان درد پس از سزارین دربیماران بستری بیمارستان امام خمینی دیواندره 1395

کلاس 

105

 سه شنبه 97/03/20   11:30آقای ادریس خضری 
ارشد پرستاری داخلی جراحی 
(پایان نامه) بررسی تأ ثیر مدل مراقبت معنوی حمایت محور تعدیل شده برمیزان امید وآرامش درزنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز پزشکی توحید شهرستان سنندج درسال 1397 " 
 کلاس 105

 جلسات دفاعیه آبان ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

موضوع

مکان

سه شنبه 97/08/15

11:30

آقای کمال زند کریمی

مراقبتهای ویژه

(پورپوزال)بررسی ارتباط وقفه تنفسی انسدادی خواب با سکته قلبی دربیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان توحید سنندج سال1397"

کلاس 105

 چهارشنبه 97/08/23 11:30 
خانم شادی سهرابی 
مراقبتهای ویژه 
(پورپوزال) بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار دانش ونگرش پرستاران نسبت به پیشگیری از زخم فشاری  کلاس 105
 چهارشنبه 97/08/30 11:30 خانم روژین خاطری  داخلی جراحی  (پورپوزال)بررسی مشاوره تغذیه برعوارض گوارشی بیماران تحت رادیوتراپی سرطان حفره شکم ولگن بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج کلاس 105

 
جلسات دفاعیه مهر ماه 1397
 

مکان

موضوع

رشته

نام دانشجو

ساعت

تاریخ

کلاس 105

"مقایسه تأ ثیر پمادهای آلوئه ورا ونیتروگلیسرین برفلبیت ناشی از وریدهای محیطی دربیماران بستری دربخش های داخلی بیمارستان کوثر سنندج سال 1397"

داخلی جراحی

خانم سمیرا محمدیان

11:30

97/07/30

 
جلسات دفاعیه شهریور ماه1397  
 
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال/پایان نامه

مکان

 

شنبه 9706/30


 11:30

 
آرام نزاکتی

 
داخلی جراحی

(پایان نامه)بررسی بروز شدت یبوست درسه روش ماساژ شکم ،جویدن آدامس بدون قند وروش ترکیبی دربیماران تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی

برگزار گردید

 
سه شنبه 97/06/27


 9:30

 
مهین حسامی

 
داخلی جراحی

(پایان نامه) بررسی تأ ثیر رفلکسولوژی بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری دربیمارستان توحید سنندج سال1395

 
برگزار گردید

 
 جلسات دفاعیه تیر ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پورپوزال/پایان نامه

مکان

شنبه 97/04/02

11:30

خانم

اسرین کاظمی

ارشد مامایی

( پورپوزال) "بررسی میزان رضایت زناشویی وعوامل مؤثر برآن درزنان شکم اول مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1397"

برگزار شد

چهارشنبه 9704/06

11:30

خانم

هایده رضایی

ارشد  داخلی جراحی

( پورپوزال) " بررسی ارتباط سلامت معنوی با تحمل مراقبت کننده از بیماران سرطانی درمراکز آموزشی درمانی توحید درسال 1397"

برگزارشد

چهارشنبه 97/04/06
3:15 خانم نسرین جعفری ارشد  داخلی جراحی  (پایان نامه)تأ ثیر آموزش مبتنی بر شواهد بررفتارهای خود مراقبتی دربیماران نارسایی احتقانی قلبی : یک مطالعه کارآزمایی بالینی " برگزار شد

سه شنبه 97/04/12

11:30

خانم

 مهسا صدفی

ارشد  داخلی جراحی

( پورپوزال) "بررسی تأ ثیر مداخله چند منظوره برمیزان پایبندی دانشجویان پرستاری به شست وشو دست دربالین 1397 "

برگزار شد


 جلسات دفاعیه خرداد ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال / پایان نامه

مکان

چهارشنبه 97/03/23

11:30

آقای سید طالب رحمتیان

داخلی جراحی

(پورپوزال)بررسی تأثیر برنامه آموزش چند رسانه ای بر آگاهی ،نگرش وکیفیت مراقبت های پرستاری مرحله پایان حیات دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان کوثر دانشگاه علوم پزشکی کردستان درسال 1397

برگزار شد

 سه شنبه 97/03/29

11:30

 خانم

سمیه زمانی فر

 داخلی جراحی

بررسی تأ ثیرموسیقی ورایحه درمانی با بابونه اسطوخودوس بر میزان خستگی واضطراب پرستاران شاغل دربیمارستان بعثت سنندج درسال 1397

برگزار شد


جلسات دفاعیه اردیبهشت ماه 1397
 

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال / پایان نامه

مکان

 
97/02/09
 11:30 سارا قادر زینل
ارشد داخلی جراحی
(پورپوزال) "تأثیر رایحه اسطوخودوس برمیزان دقت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396"  برگزار شد
 
97/02/26
 11:30 فرزام بوستانچی ارشد داخلی جراحی (پورپوزال)بررسی تاثیر آموزش مجازی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم دربیمارستان توحید سنندج درسال 1397" برگزار شد

جلسات دفاعیه اسفند ماه 1396

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال / پایان نامه

مکان

96/12/02

12:30

سالار شریفی

 داخلی جراحی

(پایان نامه)بررسی تأثیر بکارگیری چک لیست بررسی خطر و اقدامات پیشگیرانه بر خشونت علیه پرستاران اورژانس بیمارستان توحید سنندج سال 1395

برگزارشد

 96/12/09

 11:30

شعیب دهقانی

 داخلی جراحی

(پایان نامه)بررسی تأثیر آموزش ترکیبی برآگاهی ،نگرش وتمایل به اهداء عضو در دانشجویان پرستاری

برگزارشد

96/12/15

 11:30

 مهدی قنبری

داخلی جراحی 

(پورپوزال) بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی برعوارض آنژیوپلاستی عروق کرونردر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج در سال 1396

برگزارشد  

 96/12/16

11:30 

 بهروز زارعی

 داخلی جراحی

(پایان نامه)"بررسی تأثیر ویزیت پرستاری مبتنی بر مولتی مدیا برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از عمل در بیماران کاندید جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمری مراجعه کننده به بخش جراحی اعصاب بیمارستان بعثت سنندج ،1395 " 

برگزار شد


 

جلسات دفاعیه بهمن ماه 1396

 

محل برگزاری

پورپوزال / پایان نامه

رشته

نام دانشجو

ساعت

تاریخ

 

برگزار شد

(پورپوزال)بررسی کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به بیماران ،براساس مدل سروکوال در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان در سال 1397

 

پرستاری ویژه

 

آقای سیروان حبیبی

 

9

 
یکشنبه 96/11/08

 

برگزار شد

(پورپوزال)بررسی تأ ثیر شربت زعفران عسل بر پیشرفت زایمان در زنان نخست زا بستری در بخش زایمان بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره 1396

 

آموزش مامایی

خانم شنو قادری

 

 

11:30

 
سه شنبه 96/11/10

 

برگزار شد

(پورپوزال)بررسی مقایسه ای استرس درک شده واعتماد به نفس در زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز پزشکی تشخیص ودرمان ناباروری استان کردستان سال 1396

 

آموزش مامایی

 

خانم سیما میرزایی مقدم

 

11:30

 

روز چهارشنبه 96/11/11

برگزار شد

(پایان نامه) بررسی تأ ثیر آموزش خود مراقبتی از طریق شبکه های اجتماعی برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع یک شهر سنندج

 داخلی جراحی
 
آقای حمزه محمدی
 

 

11:30
 
 96/11/24سه شنبه 

 

برگزارشد

( پورپوزال) بررسی ارتباط خود کارآمدی عمومی وحمایت اجتماعی درک شده با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1397

 

آموزش مامایی

 

خانم زهرا ویسی

 
12:30


چهارشنبه 96/11/25 

برگزارشد

(پایان نامه) بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار وتامین آسایش بیماران بستری در بخش های همودیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 " 

 
داخلی جراحی
 

 
علیرضا ولیان

 
11:30

 
یکشنبه 96/11/29


 

جلسات دفاعیه دی ماه 1396

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال /  پایان نامه

مکان


96/10/06

11:30
 
 خانم راحیل قلی پور

آموزش مامایی
(پرپوزال ) بررسی کیفیت مراقبتهای مامایی از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج سال1396

برگزار شد

96/10/10

11:30

خانم سوما بهمنی

آموزش مامایی
(پرپوزال) بررسی مقایسه ای تأثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی ومیزوپروستول برمیزان رسیدگی سرویکس خانم های نخست زای پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج 1396

برگزارشد

96/10/16

11:30
 
 
خانم زینب هاشمی

آموزش مامایی
(پرپوزال) بررسی ارتباط اجتماعی درک شده با اضطراب واسترس قبل وبعد از جراحی سزارین، در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج سال 1396

برگزار شد

96/10/19

11:30

خانم زینب آزادیان

آموزش مامایی
(پرپوزال) بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی گروه درمانی وسخنرانی بر میزان اضطراب زنان با بارداری پر خطر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396

برگزار شد

 

جلسات دفاعیه آذر ماه 1396

تاریخ

ساعت

نام دانشجو

رشته

عنوان پروپوزال /  پایان نامه

مکان

96/08/10

 

12ظهر

 

آقای

پرویز فتوحی

 

پرستاری ویژه

(پورپوزال ) : بررسی ارتباط مدیریت دانش با صلاحیت بالینی پرستاران بخشهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396

 

برگزار گردید

 

 96/08/17

 

12 ظهر

خانم

رویا کریمه

 

 آموزش مامایی

(پورپوزال) : بررسی سلامت روان وارتباط آن با تاب آوری در ماماهای شاغل در استان کردستان در سال 1396

 

برگزار گردید

 

96/08/20

 

11:30

 خانم

هیرو حمزه پور

 

داخلی جراحی

  (پایان نامه ) : بررسی تاثیر مراقبت بر الگوی سازگاری  روی  بر میزان بروز و شدت دلیریوم در بیماران بخش مراقبت ویژه

 

برگزار گردید

 

 

96/08/22

 

 

12:30 ظهر

 

 خانم

نیشتمان آهنی

 

 

 پرستاری ویژه

(پورپوزال ) :بررسی تاثیر رایحه ی بهار نارنج بر میزان اضطراب تجربه شده حین تصویربرداری میدان مغناطیسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستنان امام خمینی (ره) شهرستان سقز در سال 1396

 

 

برگزار گردید

 

96/08/29

 

 

12 ظهر

 

 آقای

هاوری مولودی

 

 

داخلی جراحی

( پورپوزال ) : بررسی تاثیر کپسول ترکیبی نعناع و زنجبیل بر میزان بروز تهوع و استفراغ در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در بیمارستان توحید سنندج در سال 1396

 

 

برگزار گردید

 

96/09/12

 

11:30

 خانم

سوما ذکریایی

 

 آموزش مامایی

 (پورپوزال)بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست بردرد پس از اپی زیاتومی زنان نخست زای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج در سال 1396

 

برگزارگردید

 96/09/27

 11:30

آقای ادریس خضری

داخلی جراحی

(پورپوزال)بررسی تأثیربه کارگیری مدل مراقبت معنوی براحساس آرامش وامید به آینده در بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان توحید در سال1396"

 

برگزار گردید

 

96/09/28

 

11:30

 

خانم

سمیرا صالحی

 

داخلی جراحی

(پورپوزال) بررسی تأثیرسنبل الطیب خوراکی برکیفیت خواب واضطراب بیماران دیابتی نوع یک مراجعه کننده به مرکز پزشکی توحید سال1396

 

برگزار گردید