رهبری

ارتباط با دانشکده

تلفنهای داخلی دانشکده

 
    شماره های مستقیم مجموعه آموزشی پردیس:      33664658 - 33664657 - 33664654 - 33664645 - 33664643
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

آقای مختار یعقوبی

رییس دانشکده

8351

2

آقایان محمد علی رضایی ، شاهو منبری

معاونین دانشکده

8417

3

خانم حسیبه پروین

مسئول آموزش

8356

4

خانم دکتر لاهورپور

گروه علوم آزمایشگاهی

8386

5

خانم نسرین دانشخواه

گروه فوریتهای پزشکی

8342

6

آقای مظفر محمودی 

گروه رادیولوژی 

8414

7

آقای جمال امیری

گروه رادیو تراپی

8414

 
شماره های مستقیم

 
 
 
 

دفتر ریاست دانشکده

087-33664669

امور اداری

087-33664666

امورکلاسهای دانشکده

087-33620562

فاکس دانشکده

087-33664672