رهبری

اعضای هیئت علمی

معرفی

مهندس مظفر محمودی          کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
 
 
 
 
خانم فریده الهی منش           کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 
 
 
 
آقای جمیل عبدالمحمدی        کارشناس ارشد MRI