رهبری

اعضای هیئت علمی

معرفی

 
سیامک درخشان          دکترای تخصصی پزشکی هسته ای
 
 
جمال امیری                 کارشناس ارشد فیزیک رادیوتراپی 
 
 
رزومه اساتید گروه