رهبری

فوریتهای پزشکی

دانشکده پیراپزشکی
مسئولین دانشکده :

 
 رییس دانشکده: آقای مختار یعقوبی
 معاون آموزشی: خانم نسرین دانشخواه
 معاون پژوهشی: آقای دکتر دائم روشنی
 مسئول آموزش: خانم حسیبه پروین
 مسئول امور اداری:  آقای جلیل عبدالهی