رهبری

سرفصل دروس

طرح درس بیماریهای اطفال و فوریت داخلی
طرح درس نشانه شناسی ، تروما و ......
طرح درس بهداشت و شناخت بیماریها