رهبری

گروه علوم آزمایشگاهی

برنامه های کارآموزی نیمسال اول97-98
برنامه کارورزی پاتولوژی توحید-1
برنامه کاری و گروه بندی کارآموزان مرکز آموزشی درمانی توحید در نیمسال اول تحصیلی 98
ترم سوم
دانشکده پزشکی
مرکز بهداشت
پاتولوژی بیمارستان بعثت