رهبری

اعضای هیئت علمی

معرفی


 
آقای محمد علی رضایی        کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی
 
 
آقای شاهو منبری                کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی 
 
 
 
دکتر احمد وهابی                دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی

 

آقای حامد بشیری                کارشناس ارشد خون شناسی
 
 
دکترفریبا لاهورپور               دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی