رهبری

معاون آموزشی

معرفی

 آقای شاهو منبری کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی
 
 
 
 
شرح وظایف

 وظایف و مسئولیت های معاون آموزشی دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزشی

الف- وظایف آموزشی

برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی مصوب
 2. برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری گروه های آموزشی و اداره آموزش
 3. برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش، راه اندازی رشته های جدید و مقاطع تحصیلی بالاتر
 4. برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
 5. برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر
 6. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 7. برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی در فرآیندهای مدیریتی و ارزشیابی

 نظارت

 1. نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
 2. نظارت بر فرآیند آموزش بالینی
 3. نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده، واحد توسعه آموزش
 4. نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
 5. نظارت بر حسن انجام وظیفه اساتید مشاور

هماهنگی

 1. هماهنگی با سایر دانشکده ها در جهت نیل به اهداف سازمانی
 2. هماهنگی با گروه های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

 وظایف اجرایی

 1. اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 2. برگزاری جلساتی با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادها و درخواست ها
 3. برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی درمانی و بیمارستان های آموزشی
 4. شرکت در جلسات شوراهای آموزشی دانشگاه
 5. برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی

 

ارزشیابی

 1. ارزشیابی مستمر کارکنان آموزشی
 2. ارزشیابی فرآیندهای آموزشی
 3. ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده