رهبری

واحد امتحانات

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی


 
 
     برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

چهارم هوشبری

ششم هوشبری

دوم هوشبری

اول کاردانی فوریت

چهارم رادیولوژی

شنبه

20/3/96

نام درس

 

روش بیهوشی 3

اصول بیهوشی

تشریح

ارزیابی تصاویر 1

ساعت

 

10-8

12-10

13-30/11

16-14

یکشنبه

21/3/96

نام درس

فیزیوپاتولوژی

 

 

 

 

ساعت

10-8

 

 

 

 

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

 

 

 

فرایند عملیات

اناتومی مقطعی

ساعت

 

 

 

10-8

10-8

سه شنبه

23/3/96

نام درس

 

ریشه های انقلاب اسلامی

اصول داروشناسی

اندیشه اسلامی 1

ریشه های انقلاب اسلامی

ساعت

 

12-10

12-10

10-8

12-10

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

تفسیر موضوعی قران

 

اندیشه اسلانی 2

 

 

ساعت

12-10

 

10-8

 

 

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

 

 

روانشناسی

زبان خارجه

روشهای پرتونگاری 3

ساعت

 

 

12-10

10-8

13-30/11

یکشنبه

28/3/96

نام درس

خون شناسی

مرقبت پس از بیهوشی

فیزیولوژی 2

 

 

ساعت

10-8

10-8

10-8

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

 

 

 

تربیت بدنی 1

زبان تخصصی

ساعت

 

 

 

10-8

16-14

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

ادبیات فارسی

 

ادبیات فارسی

 

ساعت

 

10-8

 

10-8

 

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

روش بیهوشی 1

 

ایمونولوژی

 

فرهنگ  و تمدن اسلام

ساعت

10-8

 

10-8

 

12-10

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

زبان تخصصی

امار زیستی

اناتومی 2

فیزیولوژی

فیزیک سی تی

ساعت

10-8

10-8

10-8

12-10

12-10

یکشنبه

4/4/95

نام درس

 

 

بیوشیمی

اصول و فنون مراقبتها

 

ساعت

 

 

13-30/11

12-10

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

 

مدیریت در بیهوشی

واژه شناسی پزشکی

میکروبشناسی و انگل

تعمیر دستگاه

ساعت

 

12-10

10-8

12-10

13-30/11

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

سوم کاردانی فوریت

سوم کارشناسی فوریت

پنجم رادیوتراپی

سوم  رادیوتراپی

اول رادیوتراپی

شنبه

20/3/96

نام درس

 

جابجایی  و حمل بیمار

روشهای تصویربرداری پزشکی

اصول محاسبات

 

ساعت

 

30/11

12-10

12-10

 

یکشنبه

21/3/95

نام درس

فوریت داخلی 2

فوریت داخلی پیشرفته2

 

 

فیزیک تشعشع

ساعت

12-10

12-10

 

 

13-30/11

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

 

گزارش نویسی

تاریخ اسلام

زبان تخصصی-رادیوبیولوژی

 

ساعت

 

13-12

12-10

12-10

 

سه شنبه

23/3/96

نام درس

احیای قلبی ریوی پیشرفته

ریشه های انقلاب اسلامی

 

 

اندیشه  اسلامی 1

ساعت

12-10

12-10

 

 

10-8

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

تفسیر موضوعی قران

روانشناسی

واژه شناسی پزشکی

 

ساعت

16-14

12-10

13-30/11

12-10

 

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

تروما 2

تریاژ

سایر روشهای درمانی

پاتولوژی عمومی

زبان خارجه

ساعت

12-10

30/11

10-8

13-30/11

10-8

یکشنبه

28/3/96

نام درس

 

مدیریت سلامت در بحران

 

 

 

ساعت

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

دانش خانواده

زبان تخصصی

کاربرد بالینی 1

تربیت بدنی 1

 

ساعت

12-10

10-8

14-12

10-8

 

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

پدافند غیر عامل

 

اخلاق اسلامی

فیزیولوژی

ساعت

 

12-10

 

12-10

13-30/11

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

 

جنبه های اخلاقی

بهداشت عمومی

 

ساعت

12-10

 

12-10

13-30/11

 

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در در بلایا

 

 

پاتولوژی بدخیم

اناتومی

ساعت

12-10

 

 

13-30/11

13-30/11

یکشنبه

4/4/96

نام درس

 

 

روند درمان

 

 

ساعت

 

 

10-8

 

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

بهداشت روان

 

ارزیابی کلیشه ای

دوزیمتری کلینیکی

ریاضی عمومی

ساعت

10-8

 

12-10

13-30/11

10-8

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

دوم رادیولوژی

چهارم علوم ازمایشگاهی

ششم علوم ازمایشگاهی

دوم علوم ازمایشگاهی

اول کارشناسی فوریت

ششم رادیولوژی

شنبه

20/3/96

نام درس

روش های پرتونگاری 1

خونشناسی

 

میکروبشناسی عمومی

اناتومی

تکنیک mri

ساعت

14-12

12-10

 

13-30/11

10-8

13-30/11

یکشنبه

21/3/96

نام درس

 

 

ایمونوهماتولوژی

 

 

 

ساعت

 

 

13-30/11

 

 

 

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

فیزیک پرتوها

فارماکولوژی

 

فیزیولوژی

فیزیولوژی

 

ساعت

13-30/11

10-8

 

12-10

14-12

 

سه شنبه

23/3/96

نام درس

اخلاق حرفه ای

 

ریشه های انقلاب اسلامی

 

بهداشت عمومی

 

ساعت

10-8

 

12-10

 

13-30/11

 

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

اندیشه اسلانی 2

تفسیر موضوعی قران

 

اندیشه اسلانی 2

اندیشه اسلانی 2

کنترل کیفی

ساعت

10-8

12-10

 

10-8

10-8

13-30/11

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

اناتومی 2

 

انگل شناسی 2

بیوشیمی

امار زیستی

ارزیابی تصاویر2

ساعت

14-12

 

12-10

13-30/11

15-13

10-8

یکشنبه

28/3/96

نام درس

 

ایمنی شناسی

سم شناسی

 

 

 

ساعت

 

12-10

16-14

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

مواد کنتراستزا

 

دانش خانواده

بافت شناسی

زبان تخصصی

دانش خانواده

ساعت

14-12

 

12-10

13-30/11

10-8

12-10

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

 

هورمون شناسی

 

ساختار ems

 

ساعت

 

 

13-30/11

 

13-30/11

 

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

اسیب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی 2

 

فرهنگ  و تمدن اسلام

اورژانسهای رفتاری

 

ساعت

13-30/11

13-30/11

 

12-10

13-30/11

 

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

ثبت ونمایش تصاویر

 

بیماری داخلی

 

نشانه شناسی

کاربرد رایانه

ساعت

12-10

 

12-10

 

14-13

16-14

یکشنبه

4/4/96

نام درس

مراقبت از بیمار

قارچ شناسی

اصول مدیریت

فیزیک حیاتی

روش اعزام

 

ساعت

16-14

12-10

13-30/11

12-10

13-30/11

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

امار

 

کنترل کیفی

متون انگلیسی

سلامت تکنسین

مدیریت بیمارستانی

ساعت

10-8

 

10-8

13-30/11

12-10

12-10

     برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

چهارم هوشبری

ششم هوشبری

دوم هوشبری

اول کاردانی فوریت

چهارم رادیولوژی

شنبه

20/3/96

نام درس

 

روش بیهوشی 3

اصول بیهوشی

تشریح

ارزیابی تصاویر 1

ساعت

 

10-8

12-10

13-30/11

16-14

یکشنبه

21/3/96

نام درس

فیزیوپاتولوژی

 

 

 

 

ساعت

10-8

 

 

 

 

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

 

 

 

فرایند عملیات

اناتومی مقطعی

ساعت

 

 

 

10-8

10-8

سه شنبه

23/3/96

نام درس

 

ریشه های انقلاب اسلامی

اصول داروشناسی

اندیشه اسلامی 1

ریشه های انقلاب اسلامی

ساعت

 

12-10

12-10

10-8

12-10

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

تفسیر موضوعی قران

 

اندیشه اسلانی 2

 

 

ساعت

12-10

 

10-8

 

 

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

 

 

روانشناسی

زبان خارجه

روشهای پرتونگاری 3

ساعت

 

 

12-10

10-8

13-30/11

یکشنبه

28/3/96

نام درس

خون شناسی

مرقبت پس از بیهوشی

فیزیولوژی 2

 

 

ساعت

10-8

10-8

10-8

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

 

 

 

تربیت بدنی 1

زبان تخصصی

ساعت

 

 

 

10-8

16-14

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

ادبیات فارسی

 

ادبیات فارسی

 

ساعت

 

10-8

 

10-8

 

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

روش بیهوشی 1

 

ایمونولوژی

 

فرهنگ  و تمدن اسلام

ساعت

10-8

 

10-8

 

12-10

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

زبان تخصصی

امار زیستی

اناتومی 2

فیزیولوژی

فیزیک سی تی

ساعت

10-8

10-8

10-8

12-10

12-10

یکشنبه

4/4/95

نام درس

 

 

بیوشیمی

اصول و فنون مراقبتها

 

ساعت

 

 

13-30/11

12-10

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

 

مدیریت در بیهوشی

واژه شناسی پزشکی

میکروبشناسی و انگل

تعمیر دستگاه

ساعت

 

12-10

10-8

12-10

13-30/11

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

سوم کاردانی فوریت

سوم کارشناسی فوریت

پنجم رادیوتراپی

سوم  رادیوتراپی

اول رادیوتراپی

شنبه

20/3/96

نام درس

 

جابجایی  و حمل بیمار

روشهای تصویربرداری پزشکی

اصول محاسبات

 

ساعت

 

30/11

12-10

12-10

 

یکشنبه

21/3/95

نام درس

فوریت داخلی 2

فوریت داخلی پیشرفته2

 

 

فیزیک تشعشع

ساعت

12-10

12-10

 

 

13-30/11

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

 

گزارش نویسی

تاریخ اسلام

زبان تخصصی-رادیوبیولوژی

 

ساعت

 

13-12

12-10

12-10

 

سه شنبه

23/3/96

نام درس

احیای قلبی ریوی پیشرفته

ریشه های انقلاب اسلامی

 

 

اندیشه  اسلامی 1

ساعت

12-10

12-10

 

 

10-8

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

تفسیر موضوعی قران

روانشناسی

واژه شناسی پزشکی

 

ساعت

16-14

12-10

13-30/11

12-10

 

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

تروما 2

تریاژ

سایر روشهای درمانی

پاتولوژی عمومی

زبان خارجه

ساعت

12-10

30/11

10-8

13-30/11

10-8

یکشنبه

28/3/96

نام درس

 

مدیریت سلامت در بحران

 

 

 

ساعت

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

دانش خانواده

زبان تخصصی

کاربرد بالینی 1

تربیت بدنی 1

 

ساعت

12-10

10-8

14-12

10-8

 

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

پدافند غیر عامل

 

اخلاق اسلامی

فیزیولوژی

ساعت

 

12-10

 

12-10

13-30/11

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

 

جنبه های اخلاقی

بهداشت عمومی

 

ساعت

12-10

 

12-10

13-30/11

 

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

فوریتهای پزشکی در در بلایا

 

 

پاتولوژی بدخیم

اناتومی

ساعت

12-10

 

 

13-30/11

13-30/11

یکشنبه

4/4/96

نام درس

 

 

روند درمان

 

 

ساعت

 

 

10-8

 

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

بهداشت روان

 

ارزیابی کلیشه ای

دوزیمتری کلینیکی

ریاضی عمومی

ساعت

10-8

 

12-10

13-30/11

10-8

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری

رشته

دوم رادیولوژی

چهارم علوم ازمایشگاهی

ششم علوم ازمایشگاهی

دوم علوم ازمایشگاهی

اول کارشناسی فوریت

ششم رادیولوژی

شنبه

20/3/96

نام درس

روش های پرتونگاری 1

خونشناسی

 

میکروبشناسی عمومی

اناتومی

تکنیک mri

ساعت

14-12

12-10

 

13-30/11

10-8

13-30/11

یکشنبه

21/3/96

نام درس

 

 

ایمونوهماتولوژی

 

 

 

ساعت

 

 

13-30/11

 

 

 

دوشنبیه

22/3/96

نام درس

فیزیک پرتوها

فارماکولوژی

 

فیزیولوژی

فیزیولوژی

 

ساعت

13-30/11

10-8

 

12-10

14-12

 

سه شنبه

23/3/96

نام درس

اخلاق حرفه ای

 

ریشه های انقلاب اسلامی

 

بهداشت عمومی

 

ساعت

10-8

 

12-10

 

13-30/11

 

چهارشنبه

24/3/96

نام درس

اندیشه اسلانی 2

تفسیر موضوعی قران

 

اندیشه اسلانی 2

اندیشه اسلانی 2

کنترل کیفی

ساعت

10-8

12-10

 

10-8

10-8

13-30/11

پنج شنبه

25/3/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

نام درس

اناتومی 2

 

انگل شناسی 2

بیوشیمی

امار زیستی

ارزیابی تصاویر2

ساعت

14-12

 

12-10

13-30/11

15-13

10-8

یکشنبه

28/3/96

نام درس

 

ایمنی شناسی

سم شناسی

 

 

 

ساعت

 

12-10

16-14

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

نام درس

مواد کنتراستزا

 

دانش خانواده

بافت شناسی

زبان تخصصی

دانش خانواده

ساعت

14-12

 

12-10

13-30/11

10-8

12-10

سه شنبه

30/3/96

نام درس

 

 

هورمون شناسی

 

ساختار ems

 

ساعت

 

 

13-30/11

 

13-30/11

 

چهارشنبه

31/3/96

نام درس

اسیب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی 2

 

فرهنگ  و تمدن اسلام

اورژانسهای رفتاری

 

ساعت

13-30/11

13-30/11

 

12-10

13-30/11

 

پنج شنبه

1/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

نام درس

ثبت ونمایش تصاویر

 

بیماری داخلی

 

نشانه شناسی

کاربرد رایانه

ساعت

12-10

 

12-10

 

14-13

16-14

یکشنبه

4/4/96

نام درس

مراقبت از بیمار

قارچ شناسی

اصول مدیریت

فیزیک حیاتی

روش اعزام

 

ساعت

16-14

12-10

13-30/11

12-10

13-30/11

 

دوشنبه

5/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/4/96

نام درس

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

ساعت

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/4/96

نام درس

امار

 

کنترل کیفی

متون انگلیسی

سلامت تکنسین

مدیریت بیمارستانی

ساعت

10-8

 

10-8

13-30/11

12-10

12-10