رهبری

معاون پژوهشی

معرفی

 آقای محمد علی رضایی کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

وظایف

 

وظایف معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
 

الف) اداره امور جاری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 

ب) تهیه پیش نویس آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی بمنظور طرح در شورای پژوهشی

 

ج)تنظیم جلسات و دستور کار شورای پژوهشی دانشکده

 

د) دبیری شورای پژوهشی و پذیرش درخواست های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه و بررسی دستور جلسات قبل از طرح در شورای پژوهشی و تهیه صورتجلسه

 

ه)دریافت پیشنهاد طرح های پژوهشی تصویب شده در دانشکده ، طرح آنها در شورای پژوهشی حسب مورد ، اقدام جهت قرارداد و پیگیری های مربوطه

 

و) ابلاغ صورتجلسات پژوهشی  و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی

 

ط) امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاء هیأت علمی در مجلات داخلی و بین المللی

 

ی)امور مربوط به شرکت در سمینارهای بین المللی و فرصت های مطالعاتی از طریق ارجاع به شورای پژوهشی و پیگیری های مربوط به اخذ روادید و بررسی مقاله های علمی ارائه شده و...

 

ک)پیگیری مسائل مربوط به درخواست ترجمه و تالیف کتاب توسط همکاران

 

م) همکاری با معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی و دانشکده های اقماری