رهبری

ریاست دانشکده

معرفی


 
 
 مشخصات فردی
 نام:  مختار یعقوبی
 مشخصات تماس
 ایمیل:
 mokhtar-yaghobi@muk.ac.ir
my11202002@yahoo.com
 تحصیلات
 سطح تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی:  آموزش پرستاری گرایش داخلی-جراحی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی 
محل کار:  دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکده پیراپزشکی 
 
حوزه ریاست
شماره تلفن های حوزه ریاست :
 
دفتر ریاست:  33664669-087
 
شماره فکس : 33664672-087