تعالی مرکز

خلاصه ای از روند تعالی بیمارستان
در شروع دوره تحول (سال 1389)، ابتدا در طی چند ماه وضعیت موجود بیمارستان بررسی و برنامه ریزی اولیه برای بهبود حول 3 محور اساسی ذیل آغاز گردید:
  • بهینه سازی فضاهای فیزیکی و تاسیساتی
  • اصلاح سیستم مدیریت در جهت افزایش کارایی و بهره وری واحدها
  • مدیریت منابع انسانی
آنچه مسلم است امروزه موسسات خدمات بهداشتی-درمانی در راستای رسیدن به بالاترین سطح کیفیت، جهت گیری نموده اند و به این منظور فعالیتهای عدیده ای از قبیل: تضمین کیفیت، بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود بهره برداری از منابع، اعتبار سنجی، و مدیریت خطر را انجام می دهند. همه این فعالیت ها حول محور حاکمیت بالینی صورت می گیرد. گفتنی است که بسیاری از سازمان های خدمات بهداشتی-درمانی در دنیا، بکارگیری مدل EFQM یا مدل تعالی سازمان را در فعالیت های خود آغاز کرده اند. 
این مرکز در سال 1390 با برگزاری همایش آشنایی با مدل تعالی سازمان و اجرای کارگاه های آموزشی تربیت ارزیاب و خودارزیابی در سطح مدیریت ارشد، مدیران میانی و سرپرستان وارد عرصه مدل EFQM گردید. این اقدام به منظور جایگزینی روش های سنتی مدیریت با سیستم های مدیریت نوین بوده و تفکر سیستماتیک و قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار را برای سازمان، فراهم نمود. از جمله اقدامات انجام شده در جهت بهبود و ارتقا  رضایتمندی و کاهش ساعت انتظار بیماران در اورزانس  و افزایش کیفیت ارائه خدمات بالینی اورزانس بیمارستان با ساختاری جدید بهینه سازی شده و اکنون یکی از استانداردترین اورژانسهای کشور بر اساس تریاز مراجعه کنندگان بر مبنای سیستم ESIمیباشد. منشور اخلاقی بیمارستان، احکام هشت گانه ارائه خدمات مطلوب به بیماران، باورها، خط مشی و اهداف استراتژیک همگی مبین ارزش ها و اهداف اصلی این مرکز است و بر اساس آن آئین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی خصوصاً در 2 سال اخیر تهیه و اجرا می گردد.    
در راستای بهبود ارائه خدمات و ارتقاء بهره وری و مدیریت منابع طرح حاکمیت بالینی قانون ارتقاء بهره وری پرسنل -کاهش میزان ساعت کار پرسنل پرستاری بر اساس این قانون به عنوان اولین بیمارستانهای اجرا کننده این قانون  ازافتخارات دانشگاه و مدیریت بیمارستان می باشد.