موقعیت مکانی بیمارستان

محل بیمارستان بعثت روی نقشه
نشانی
سنندج، خیابان کشاورز، مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی بعثت