پزشکان فوق تخصص

فوق تخصص عروق

آقای دکتر محمد رضا صبحیه

پزشکان فوق  تخصص کودکان

1-دکتر علیرضا اسکندری فر                            2-دکتر جعفر سلطانی

3-دکتر محسن شهیدی                                 4-دکتر برهان مرادویسی

5-دکتر معصومه عابدینی                              6- دکتر پدرام عطایی

7- دکتر مجید منصوری                                 8- دکتر اسداله فتح اله پور

9- دکتر راما نقشی زادیان                             10- دکتر شیلان محمدی

11- دکتر رسول نصیری کالمرزی