آییننامه

آیین نامه
 • رعایت موازین شرعی و اسلامی در محیط کار الزامی می باشد.
 • پرسنل جدیدالورود موظفند پس از تکمیل پرونده کارگزینی جهت تکمیل شناسنامه آموزشی خود به خانم افتخاری (سوپروایزر آموزشی) مراجعه نمایند.
 • سیستم پرداخت طرح و کارانه بر مبنای عملکرد فردی می باشد. عملکرد افراد بر اساس چک لیست های ارزشیابی به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • ساعات شروع کار اداری از ساعت 7 صبح و پایان کار ساعت 2:15 بعدازظهر می باشد و روزهای 5 شنبه از 7 صبح الی 1 بعد از ظهر
 • مرخصی سالانه پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادی 30 روز می باشد.
 • کارت حضور و غیاب در این مرکز توسط پرسنل در واحد کارت زنی  جنب اتاق ریاست ثبت می شود واین واحد مجهز به سیستم دوربین مدار بسته  می باشد.
 • امکان استفاده ازمرخصی استعلاجی برای پرسنل قراردادی سایر پرسنل رسمی و پیمانی می باشد.
 • استخدام پرسنل بر اساس مقررات و مصوبات هیئت امناء دانشگاه با درج آگهی در روزنامه ها و برگزاری آزمون انجام می گیرد
 • پرسنل قراردادی پرستار با شرکت در آزمون استخدامی و قبولی در آن و تایید صلاحیت توسط هسته گزینش به صورت پیمانی استخدام می شوند.
 • در این مرکز برنامه کاری در واحدهای مختلف به صورت ماهیانه تنظیم می شود.
 • ساعت ورود و خروج پرسنل درشیفت های مختلف طبق ضوابط تعیین شده بیمارستان می باشد.
 • پرسنل پرستاری از نظر کاری و نوع شیفت بر اساس ساعت کاری قانون بهره وری در بخش ها حضور میابند.
 • در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان می بایست پس از هماهنگی لازم با سرپرست مربوطه، برگه مرخصی ساعتی شما توسط ایشان امضاء شده و از طریق کارت زنی به کارگزینی ارائه گردد.
 • استفاده از لباس فرم تعیین شده، در تمامی ساعات کار الزامی است.
 • استفاده از بج بر روی لباس در تمام ساعات اداری برای کلیه پرسنل الزامی می باشد.
 • درصورت بیماری، پرسنل پرستاری با گرفتن برگه استعلاجی از سوپروایزر و معرفی به پزشک معتمد بیمارستان، در صورت نیاز مرخصی استعلاجی برای پرسنل تعیین می گردد.
 • ایجاد ارتباط مناسب و محترمانه با تمامی مراجعین، جزء وظایف کارکنان است.
 • انجام امور بیمار به بهترین نحو و برخورد مسئولانه با بیماران، جزء وظایف کارکنان است.
 • برخورد شایسته، لبخند و تبسم هرگز فراموش نشود.
 • در رابطه با مسیر ارتقا شغلی می توانید به واحد کارگزینی مراجعه نمایید.