دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بیمارستان بعثت
  • مترون: حسین جعفری
  • سوپروایزر بالینی: فاطمه خسروی 
  • سوپروایزر آموزشی: مهر انگیز آزمون کاوان
  • پرستار کنترل عفونت : شهلا رستمی  
سوپر وایزر در گردش :    
  • سهیلا خلیقی
  • سحر سیاح
  • فدرا طاهر نسب
  • حفصه  ماجدی   
  • آرام نزاکتی