دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بیمارستان بعثت
 • مترون: حسین جعفری
 • سوپروایزر بالینی: فاطمه خسروی 
 • سوپروایزر آموزشی: مهر انگیز آزمون کاوان
 • پرستار کنترل عفونت : شهلا رستمی  
سوپر وایزر در گردش :    
 • سهیلا خلیقی
 • ژیلا خلیقی
 • سحر سیاح
 • فدرا طاهر نسب
 • حفصه  ماجدی
 •  ایرج رستمی    
 • سردار محمد پور