بیمه طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان بعثت
بیمه های اصلی:  
 • تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی سایر اقشار
 • خدمات درمانی روستائیان
 • خدمات درمانی کارمندی
 • خدمات درمانی سلامت
 • نیروهای مسلح
 • کمیته امداد
 
موسسات وبیمه های طرف قرارداد:
 • ایران
 • کارکنان بانک صادرات
 • صدا و سیما
 • شرکت نفت
 • نیروی انتظامی
 • بنیاد 15 خرداد
 • کارت طلایی فرهنگیان
 • کمیته امداد امام خمینی
 • کارت طلایی مخابرات
 • بنیاد جانبازان