هزینه اقامت(هتلینگ)

0

دانشگاه علوم پزشکی وخدماتبهداشتی درمانی, کردستان

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی

بعثت سنندج

 

                                                         هزینه اقامت(هتلینگ)در بیمارستان بعثت درسال1395(جهت اطلاع مراجعین محترم)

ردیف

نوع خدمت

هزینه (ریال)

میزان پرداخت توسط بیمه(ریال)

میزان پرداخت توسط بیماران روستایی  دارای سیستم ارجاع(ریال)

میزان پرداخت توسط سایر بیماران

(ریال)

یارانه پرداختی توسط دولت

(ریال)

1-

هزینه اقامت 24ساعت در بخش عادی

000/333/1

800/198/1

960/39

920/79

280/53

2-

هزینه اقامت 24ساعت در بخش ICU

000/180/6

000/562/5

400/185

800/370

200/247

3-

هزینه اقامت24 ساعت نوزاد سالم

000/666

400/599

980/19

960/39

460/26

4-

هزینه هر بار ویزیت ومشاوره پزشک متخصص

200/508

380/457

246/15

492/30

328/20

5-

هزینه همراه

000/244

0

400/24

400/24

600/219

6-

هزینه MRI وCTاسکن

بر اساس نوع متفاوت می باشد

-

3%کل مبلغ

6%کل مبلغ

 

7-

هزینه عمل

بر اساس نوع متفاوت می باشد

-

3%کل مبلغ

6%کل مبلغ

 

 

قابل توجه مراجعین محترم:

-از کل هزینه های فوق طبق دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت صرفا6%توسط بیماران پرداخت میگردد

-بیماران تصادفی،ضرب و جرح،اقدامات تشخیصی و درمانی زیبایی شامل کاهش فرانشیز نمی باشد.

-هزینه همراه جهت بیماران بالای 12 سال شامل دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت نبوده وکامل دریافت میگردد.

-بیماران روستایی دارای سیستم ارجاع طبق دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت صرفا 3% کل هزینه را پر داخت خواهند نمود.