هزینه اقامت(هتلینگ)

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کردستان

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی بعثت سنندج

هزینه اقامت (هتلینگ )در بیمارستان بعثت در سال 1396

(جهت اطلاع مراجعین )

میزان پرداخت توسط دولت (ریال )مختص بیماران روستایی با فرم ارجاع

میزان پرداخت توسط سایر بیماران (ریال )

میزان پرداخت توسط بیماران روستایی دارای سیستم (ریال )

میزان پرداخت توسط بیمه (ریال )

هزینه (ریال )

نوع خدمت

ردیف

73/250ریال

146/500  ریال

73/250ریال

1/318/500ریال

1/465/000

ریال

هزینه اقامت 24 ساعته در بخش عادی

1

339/900 ریال

679/800 ریال

339/900 ریال

6/118/200 ریال

6/798/000ریال

هزینه اقامت 24 ساعته در بخش ICU

2

54/330 ریال

108/660 ریال

54/330ریال

9/779/400 ریال

1/086/600 ریال

هزینه اقامت 24 ساعته نوزاد سالم

3

6/950   ریال

13/900  ریال

6/950   ریال

125/100 ریال

139/000 ریال

هزینه هر بار ویزیت پزشک متخصص

4

26/180 ریال

52/360 ریال

26/180       ریال

471/240 ریال

523/600 ریال

هزینه هر بار مشاوره پزشک متخصص

5

297/000 ریال

33/000 ریال

33/000 ریال

----

330/000 ریال

هزینه همراه

6

----

----

----

----

بر اساس نوع متفاوت می باشد.

هزینه MRI و CT scan

7

----

----

----

----

بر اساس نوع متفاوت می باشد.

هزینه عمل

8

----

41/700   ریال

 41/700  ریال

97/300   ریال

139/000    ریال

ویزیت سرپایی متخصص عادی

9