مدیریت بیمارستان

حسین جعفری
 
 
حسین جعفری
مدیر  مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت
 
سابقه کار مدیریتی  
 
        .مترون بیمارستان بعثت
 
شرح وظایف مدیریت بیمارستان 
 • نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی ، هزینه ها و درآمد های بیمارستان
 • کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران
 • کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی
 • بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان
 • سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمتهای تحت نظارت
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی
 • نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالی، تغذیه، تاسیسات، انبار و سایر قسمتهای غیر پزشکی
 • تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات جهت سرپرست مربوطه
 • تصویب و تایید کلیه اسناد حسابداری و دستور پرداختهای مربوطه به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات
 • کسب خط مشی و دستور العمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 • شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات
 • تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان
 • بررسی و گزارش چگونگی مصرف، اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 • پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج، تنظیم بودجه، امضا اسناد  با امضای ریاست بیمارستان
 • انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد
 • نظارت مستمر درنگاهداری حسابهای اموال، انبارها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل براساس ضوابط تعیین شده
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد و راه حلهای مناسب جهت رئیس بیمارستان