معاونت آموزشی

معاونت آموزشی بیمارستان بعثت

وظایف

 
مدیران گروه های آموزشی مرکز پزشکی وظایف مشخصی دارد که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود:

1. برنامه‌ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی، تشکیل جلسات آموزشی براساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و کنترل و نظارت به منظور پایش و ارزیابی آنها.
2. پیشنهاد طرحهای مربوطه به بهینه‌سازی تکنولوژی و امکانات آموزشی به مقام ذیربط.
3. نظارت بر حضور فعالیتهای اعضای هیأت علمی در بخشهای آموزشی بیمارستان به منظور ارتقای بهبود کیفی فعالیتهای آموزشی و به منظور ارزشیابی اعضای هیأت علمی.
4. نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش در بخشهای آموزشی و نحوه کاربرد امکانات در بخش مذکور.
5. نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی و ایجاد محیط مناسب و فضاهای آموزشی و همچنین امور رفاهی آموزش گیرندگان و انطباق آنها با مقررات آموزشی مربوطه و صدور معرفی‌نامه و گواهیهای لازم.
6. ارتباط و هماهنگی با سایر واحدهای ذیربط و تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی بیمارستان جهت انعکاس به مراجع مربوط.
7. ارتباط هماهنگ بخشهای بالینی و تنظیم راهکارهای آموزشی درمانی جهت ارتقای فرآیندهای آموزشی و درمانی.
8. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
لازم به ذکر است که وظایف ذکر شده توسط دبیرخانه شورای نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تعیین و توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به واحدهای ذیربط ابلاغ گردیده است.

مسؤولان بیمارستان بعثت

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
دکتر بابک قطبی رییس بیمارستان پزشک عمومی
دکتر جعفر مبلغی معاون آموزشی متخصص 

بخش های آموزشی بیمارستان بعثت

داخلی مردان I.C.U کودکان پاتولوژی
داخلی زنان اورژانس  E1 میکروبیولوژی
جراحی مردان اورژانس  E2 فلوروسکوپی
ارتوپدی مردان Post I.C.U سونوگرافی
جراحی زنان بلوک زایمان پاتوبیولوژی
ارتوپدی زنان اورژانس کودکان فوق تخصصی نوزادان
الکتیو زنان ارتوپدی رادیولوژی
جراحی مغز و اعصاب اتاق عمل شماره 1 سیتولوژی
کودکان اتاق عمل شماره 2 آندوسکوپی
نوزادان پاراکلینیک CT Scan
انکولوژی و هماتولوژی کودکان فوق تخصصی عفونی نوزادان کلینیک فوق تخصصی ویژه