عفونی کودکان

مشخصات کلی بخش
رئیس بخش: دکتر جعفر سلطانی
مدیر گروه: دکتر مجید منصوری
مسئول بخش: نرگس خدامرادیان
تعداد پرستار: 7 نفر
تعداد کمک بهیار: 4 نفر
تعداد خدمات: 3 نفر
 

پزشکان فوق  متخصص کودکان

1-دکتر علیرضا اسکندری فر                            2-دکتر جعفر سلطانی

3-دکتر محسن شهیدی                                 4-دکتر برهان مرادویسی

5-دکتر معصومه عابدینی                              6- دکتر پدرام عطایی

7- دکتر مجید منصوری                                 8- دکتر اسداله فتح اله پور

9- دکتر راما نقشی زادیان                             10- دکتر شیلان محمدی

11- دکتر رسول نصیری کالمرزی

بخش عفونی کودکان قسمتی از بخش کودکان است و دارای 5 اتاق میباشد.