اتاق عمل 1

مشخصات اتاق عمل شماره 1
 
رئیس بخش: دکتر طیبی
مدیر گروه: دکتر احسن
مسئول بخش: فواد مرادی
تعداد متخصصین بیهوشی: 10 نفر
تعداد فوق تخصص: 1 نفر
تعداد پرستار: 15 نفر
تعداد متحصص جراحی: 8 نفر
تعداد متخصص ارتوپدی: 5 نفر
تعداد متخصص نروسرجری: 4نفر
تعداد کاردان اتاق عمل: 14 نفر
تعداد کارشناسان اتاق عمل: 3 نفر
تعداد کارشناسان بیهوشی: 7 نفر
تعداد کاردان بیهوشی: 17 نفر
تعدادخدمات وکمکی: 10نفر
تعداد بیماربر: 1 نفر
 
بخش اتاق عمل شماره 1 در طبقه دوم ضلع شمالی بیمارستان بعثت قرار دارد. این بخش دارای 6 اتاق عمل میباشد.
 
در شیفتهای صبح، 5 اتاق به عملهای الکتیو، و 1 اتاق به عملهای اورژانسی، اختصاص دارد، و شیفتهای عصر به ازای یک و نیم اتاق، نیروی جراحی، و به ازای دو اتاق، نیروی بیهوشی ،حضور دارند، و در شیفتهای شب، 3 اتاق فعال میباشد، که به بیماران جراحی، مغزی، زنان، و ارتوپدی به صورت اورژانسی اختصاص دارد.
 
بخش دارای اتاق ریکاوری می باشد، که با 4 مانیتورینگ و ساکشن و o2 سنترال، الکتروشوک، ترالی اورژانس، مجهز میباشد. در شیفتهای صبح دارای دو پرسنل پرستار می باشد. و در شیفت شب به ازای هر 5 تخت دو نیروی بیهوشی حضور دارد، و روزهای تعطیل سه شیفت به اعمال اورژانسی اختصاص دارد. اتاق عمل شماره 1 دارای یک اتاق جهت وسایل استریل، اتاق کار جهت شستشوی وسایل، دو انبار، یکی تجهیزات بیهوشی؛ و یکی تجهیزات اتاق عمل؛ میباشد. و در بدو ورود، دو قسمت مربوط به استراحت پرسنل و رختکن پرسنل و پزشکان قرار دارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
نقاط قوت بخش:
 1. اساتید مجرب ارتوپدی، جراحی، و مغزی
 2. کادر پرستاری و ادرای مجرب
 3. انجام عملهای جراحی در حد تخصصی
 4. آموزش مدام پرسنل و انجام کنفرانسها هفتگی و ماهانه
 5. انجام اسکراپ روزانه و هفتگی در بخش برطبق برنامه مشخص
 6. تجهیز سیستم HIS و درخواستهای کامپیوتر جهت بیماران از نظر واردکردن داروهای مصرفی و کدهای جراحی
 7. انتقال بیماران به بخشهای ویژه با مانیتورینگ پرتابل و کپسول اکسیژن، و پرسنل مجرب صورت میگیرد
 8. در بخش اتاق عمل شماره 1 در موارد اینتوبیشن های سخت مجهز به فایبروسکوپ Air tract می اشد
 9. گزارش خطاهای پزشکی در 24 ساعت انجام می گیرد و کلیه خطاها به دفتر حاکمیت بالینی منعکس میگردد
نحوه پذیرش بیمار
نحوه پذیرش بیماران در بخش اتاق عمل شماره 1 به دو صورت است:
 1. اورژانسی
 2. الکتیو
نحوه پذیرش بیماران اورژانسی:
 1. مراجعه بیمار به اورژانس و ویزیت توسط پزشک اورژانس یا بلوک زایمان
 2. تشکیل پرونده اورژانس به دستور پزشک اورژانس و انجام ویزیت جراحی یا ارتوپدی یا مغز یا زنان
 3. دادن دستور انتقال بیمار به اتاق عمل توسط متخصص مربوطه انتقال بیمار به اتاق عمل و پذیرش بیماران توسط پرسنل اتاق عمل و انجام عمل جراحی اورژانسی با توجه اولویت که توسط جراح و متخصص بیهوشی تعیین میشود
 4. انتقال بیمار به ریکاوری و پذیرش گرفتن پرسنل ریکاوری در عصر و شب برای تعیین تخت و انتقال بیماران همراه با بیماربر به بخش مربوطه
نحوه پذیرش بیماران الکتیو:
 1. در بخش اتاق عمل شماره 1 در شیفت صبح به صورت الکتیو از کلیه کیس های جراحی، ارتوپدی، نروسرجری پذیرش گرفته میشود و بیماران تحت عمل جراحی قرار می گیرند
 2. بخش داری برنامه مشخص روزانه برای متخصصین بیهوشی و جراحی میباشد و بر طبق لیست عمل جراحی بیماران از بخش ها به اتاق عمل انتقال داده میشوند
 3. چک کردن آزمایشات و ekg و مشاور بیهوشی قبل عمل توسط متخصص بیهوشی قبل از عمل جراحی و انتخاب نوع بیهوشی چنرال، اپسینال توسط ایشان میباشد
 4. انجام عمل جراحی توسط متخصص جراحی و پرستار اسکراپ و پرستار سیرکولر میباشد
 5. انتقال بیمار به ریکاوری توسط تکنسین بیهوشی و گزارش دقیق از نوع جراحی، درنها و اتصالات بیمار سرمهای بیمار به پرستاران ریکاوری
 6. انتقال بیمار بعد از هوشیاری کامل با صلاحیت متخصص بیهوشی همراه با پرستار بخش مربوط و ارجاع بیمار به بخش مورد نظر