تعرفه ها

تعرفه ها

شرح خدمت

مبلغ آزاد

سهم بیمار ،دارندگان بیمه های پایه خدمات درمانی و تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

هزینه اقامت تخت عادی

1332000ریال

79920 ریال

رایگان

هزینه اقامت تخت سی سی یو

3090000

185400

رایگان

هزینه اقامت تخت آی سی یو

6180000

370800

رایگان

هزینه اقامت تخت نوزاد

666000

39960

رایگان

اندوسکوپی

1478400

221760

147840

اکو کاردیوگرافی

877800

131670

87780

تست ورزش

526680

79002

52668

پاپ اسمیر (عدم تعهد بیمه )

138600

138600

138600

نوار عصب و عضله   2 اندام

1617000

242550

161700

نوار عصب و عضله   4 اندام

2356200

535430

235620

نوار مغز  EEG

924000

138600

92400

نوار قلب

92400

13860

9240

ویزیت پزشک متخصص

132000

39600

39600

ویزیت پزشک عمومی

106000

31800

31800

ویزیت روانپزشک

160000

48000

48000

کلیه خدمات بستری

کل مبلغ مصوب صورتحساب

6% کل مبلغ صورتحساب

رایگان