پزشکان

اسامی پزشکان متخصص
 
 نام ونام خانوادگی
تخصص
 دکتر امیر جواهری
داخلی
 دکتر سید نادر زمانی
 داخلی
 دکتر مازیار سلیمی
 کلیه و مجاری ادراری
 دکتر فرحناز فریدونی
 زنان
 دکتر نرگس علیزاده
 زنان
 دکتر ضرغام شعبانپور
 جراح عمومی
 دکتر فرشته تیموری
 اطفال
 دکتر عبد الرضا نریمان
 اطفال
 دکتر بهزاد اسماعیلی
 بیهوشی
 دکتر عبداله نورزاده
 رادیولوژی
 دکتر سیامک کارخیران
 مغز و اعصاب
 دکتر فرشید حیدرپور
 قلب و عروق
 دکتر شیوا فرج پور
 چشم
 دکتر حسن رنجبر
 اعصاب و روان
 دکتر فاطمه مرتضی پور
 ارتوپد
 
 
 
برنامه حضور پزشکان در کلینیک تخصصی بیمارستان 
 
 
 
ردیفپزشکتخصص
روزهای
ویزیت صبح
ساعت ویزیتروزهای ویزیت عصر  ساعت ویزیت
1 امیر جواهریداخلی
یکشنبه        سه شنبه پنجشنبه
 9 الی 12/30 هر روز در ساختمان اریکه گروس 16الی 20/30
2 سید نادر زمانیداخلیشنبه      دوشنبه چهارشنبه 9 الی 12/30 هر روز در ساختمان اریکه گروس 16الی 20/30
 3 فرشته تیموری اطفال یکشنبه چهارشنبه 9 الی 12/30 هر روز در ساختمان اریکه گروس 14/30الی 22/30
4 عبدالرضا نریماناطفال
 شنبه
دوشنبه 
 9 الی 12/30
 شنبه
دوشنبه
چهارشنبه 
 16/30الی 18/30
 5 فرحناز فریدونی زنان پنجشنبه10الی 12/30 - -
 6 نرگس علیزاده زنان سه شنبه 9 الی 12/30
 یکشنبه
دوشنبه
 16/30الی 18/30
 7 ضرغام شعبانپور جراح عمومی
 شنبه
چهارشنبه 
 9 الی 12/30 دوشنبه 16/30 الی 19
 8 بهزاد اسماعیلی بیهوشی - -
 شنبه
دوشنبه
 17 الی 18
 9 شیوا فرجپور چشم
 شنبه
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه 
 9 الی 12/30 شنبه تا چهارشنبه 16/30الی 18/30
10  سیامک کارخیراننورولوژی  - - شنبه تا چهارشنبه 16/30الی 18/30
 11 حسن رنجبر اعصاب و روان
 یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه 
 9 الی 12/30
 شنبه
یکشنبه
سه شنبه
 16/30الی 18/30
 12 فاطمه مرتضی پور ارتوپد
 یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه 
 9 الی 12/30
 یکشنبه
سه شنبه
 16/30الی 18/30
 13 فرشید حیدر پور قلب هر روز صبح 10الی 12/30
 شنبه
یکشنبه
دوشنبه
چهارشنبه 

 16/30الی 18/30
 14 مازیار سلیمی ارولوژی - -
شنبه تا
 سه شنبه
 16/30الی 18/30
 15 مریم فروغی کیا عفونی
 شنبه
دوشنبه
پنجشنبه 
 9 الی 12
 شنبه تا
چهارشنبه 
 16/30الی 18/30