بازدید وزیر محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز به روایت تصویر

بازدید وزیر محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز به روایت تصویر

بازدید وزیر محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز به روایت تصویر

نظر سنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان امام خمینی(ره) را چگونه ارزیابی می کنید؟
[مشاهده نتایج]