تقویم کاری

تقویم

برنامه هفتگی پزشکان متخصص در درمانگاه تخصصی واقع در ساختمان اصلی بیمارستان امام خمینی (ره) سقز بهمن ماه سال 1393 

 


درمانگاه تخصصی واقع در ساختمان بیمارستان صبحکاری      شماره   1

  نوع تخصص

ایام هفته

نورولوژ

E.N.T

جراح عمومی

ارتوپد

پوست

شنبه

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر : 

صبح :  اسماعیل پور

عصر :  آنکال

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر : 

یکشنبه

صبح :  فخروئیان

عصر : 

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر :  آنکال

صبح : 

عصر : 

صبح :  اوجاقی

عصر : 

دوشنبه

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر : 

صبح :  آنکال

عصر :  آنکال

صبح :  سلاطی

عصر : 

صبح :  اوجاقی

عصر : 

سه‌شنبه

صبح : 

عصر : 

صبح :  بهاری

عصر : 

صبح :  آنکال

عصر :  آنکال

صبح :  بهمنی نژاد

عصر : 

صبح : 

عصر : 

چهارشنبه

صبح :  ارقند

عصر : 

صبح :  بهاری

عصر : 

صبح :  آنکال

عصر :  آنکال

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر : 

پنج‌شنبه

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر : 

صبح :  گلکار

عصر :  آنکال

صبح : 

عصر : 

صبح : 

عصر :  

                                                                                                                                                                                                       

 

برنامه هفتگی پزشکان متخصص در درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) سقز اسفند ماه سال 1393

 

 


درمانگاه تخصصی    شماره 2

  نوع تخصص

ایام هفته

کودکان

زنان

ENT

قلب

جراح پلاستیک

اعصاب و روان

کلیه

چشم

گوارش

عفونی

پوست

شنبه

صبح : مرادی

عصر :  فلاحی

صبح : آنکال

عصر :  طبق برنامه

صبح : کلانتری

عصر :  کلانتری

صبح : -

عصر : ممبری

صبح : -

عصر :  -

صبح : کاکایی

عصر :  کاکایی

صبح : خالقی مهر

عصر :  -

صبح : جعفری

عصر :  -

صبح : صادقی

عصر :  -

صبح : کریمی

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

یکشنبه

صبح : قادری

عصر :  فلاحی

صبح : آنکال

عصر :  طبق برنامه

صبح : کلانتری

عصر :  کلانتری

صبح : خضری

عصر :  ممبری

صبح : -

عصر :  قزلجی

صبح : فرجی

عصر :  کاکایی

صبح : رضایی

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : اوجاقی

عصر :  -

دوشنبه

صبح : کمالی

عصر :  فلاحی

صبح : طبق برنامه

عصر :  طبق برنامه

صبح : کلانتری

عصر :  کلانتری

صبح : خضری

عصر :  ممبری

صبح : قزلجی

عصر :  -

صبح : کاکایی

عصر :  کاکایی

صبح : رضایی

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : صادقی

عصر :  -

صبح : کریمی

عصر :  -

صبح : اوجاقی

عصر :  -

سه‌شنبه

صبح : فلاحی

عصر :  فلاحی

صبح : آنکال

عصر :  طبق برنامه

صبح : بهاری

عصر :  کلانتری

صبح : -

عصر :  ممبری

صبح : قزلجی

عصر :  -

صبح : کاکایی

عصر :  کاکایی

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

چهارشنبه

صبح : کمالی،مرادی

عصر :  فلاحی

صبح : آنکال

عصر :  طبق برنامه

صبح : بهاری

عصر :  کلانتری

صبح : -

عصر :  ممبری

صبح : -

عصر :  قزلجی

صبح : کاکایی

عصر :  کاکایی

صبح : -

عصر :  -

صبح : جعفری

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

پنج‌شنبه

صبح :قادری،فلاحی

عصر :  فلاحی

صبح : طبق برنامه

عصر :  طبق برنامه

صبح : -

عصر :  کلانتری

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : کاکایی

عصر :  کاکایی

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -

صبح : -

عصر :  -