بیمارستان توحید بخش اورژانس

بیمارستان توحید بخش اورژانس

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید

آخرین خبرهای بیمارستان

گزارش انجام زایمان High Risk در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید طی مصاحبه با رئیس این مرکز (جناب آقای دکتر رسول نصیری کالمرزی)

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]