کمیته ها

آخرین خبرهای بیمارستان

تقویم زمانبندی مرکز آموزشی ، پزشکی ، درمانی توحید در دی ماه 95

تقویم زمانبندی مرکز آموزشی ، پزشکی ، درمانی توحید در دی ماه 95 ارائه شد. این تقویم در دو قالب شماره 1 و شماره 2 تنظیم شده است. تقویم زمانبندی شماره 1 : گروه هدف (پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، بهیار ، فوریت های پزشکی، گروه (رادیولوژی ، رادیوتراپی ، سی تی اسکن ) ، گروه آزمایشگاه و پزشکان عمومی را در برمی گیرد.

شنبه 4 دی 1395