رئیس بیمارستان

دکتر رسول نصیری کالمرزی


 

ریاست         :       دکتر رسول نصیری کالمرزی

 

متولد           :       1354

 

مرتبه علمی :  فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

  بیمارستان ، مؤسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی ، درمانی ، بهداشتی ، آموزشی وتحقیقی به منظور بهبو دی بیماران سرپائی و بستری به وجود می‌آید و آسایش و ایمنی بیماران و کارکنان خود را تأمین می نماید .

بیمارستانها و مراکز درمانی را می توان از مراکز عمومی دانست که در آنجا خدمات بهداشتی درمانی به مراجعین ارائه می گردد. با توجه به اینکه مراجعین به بیمارستان ممکن است به عنوان بیماران بستری روزهایی را در بیمارستان سپری نمایند و از طرفی با توجه به اشتغال پرسنل دربیمارستان و وجود مراجعین سرپایی و مالقات کنندگان ضرورت دارد ساختمان و یا محلی که به عنوان بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد، کلیه استانداردهای بهداشتی در ساختمان آن به نحوی رعایت گرددکه سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد را تضمین و از بروز و انتقال بیماریهای واگیر و سوانح مختلف جلوگیری نماید. به عبارت دیگر رعایت اصول بهداشت ، مسکن در بیمارستانها از اصول مورد ضروری است که می بایست درمراحل مختلف طراحی، احداث، توسعه و تجهیز و بازسازی قسمتها و بخشهای مختلف بیمارستان لحاظ گردد .

این مراکز به منظور بازگشت سلامت بیماران تلاش می‌نمایند و در صورت عدم رعایت اصول مهندسی بهداشت درساختمان این مراکز، نه تنها در بهبود مراجعین و بیماران مثمرثمر واقع نمی‌شوند بلکه می‌توانند ضمن ایجاد اثرات نامطلوب و سوء، نقش مهمی را در ایجاد و انتشار عفونتهای بیمارستانی بازی نمایند  .

نتیجه مطلوب در مراکز درمانی و بهداشتی هنگامی حاصل می‌گردد که تلاش کارکنان در محیطی بهداشتی، استاندارد و قابل قبولی انجام پذیرد .